zaklady elektrotechniky

Kirchhoffův zákon – definuje zákon zachování elektrického náboje v obvodu. Platí pro uzel elektrického obvodu, ve kterém se elektrický proud rozděluje do větví.

Napětí v emitoru je přibližně rovno napětí vstupnímu ⇒ emitorový sledovač stupeň napěťově nezesiluje, zesiluje pouze proudově. Po dosazení a úpravě vztahů: ...

Základy elektrotechniky. Ing. M. Bešta. Ohmův zákon. Ohmův zákon popisuje závislost elektrického proudu na napětí a odporu. Ohmův zákon říká,.

Odporový dělič se skládá z dvou, nebo více rezistorů zapojených do série Může být tvořen i rezistorem s mechanicky nastavitelnou.

Základy elektrotechniky 1. a 2. ročník maturitní obory. 1. ročník opakování probraného učiva. • elektrostatické pole. • magnetické pole.

Základy elektrotechniky. Autori: Ing. Stanislav Paulovič, PhD. (3,17 AH). Slovenská poľnohospodárska univerzita, Technická fakulta. Katedra elektrotechniky ...

Polovodičové diody. 2.2. Tyristory. 2.3. Triaky. 2.4. Tranzistory. 3. Polovodičové měniče. 3.1. Usměrňovače. 3.2. Střídače. 3.3. Střídavé měniče napětí.

První část publikace Základy elektrotechniky. ÚVOD. Tato publikace seznamuje čtenáře se základy elektroniky: Definice základních veličin,.

M4 Základy elektroniky. 20. M5 Digitální technika / Elektronické přístrojové systémy. 40. M6 Materiály a základní strojnické součástky.

Základy elektrotechniky a elektroniky :) Obsah: 1 Úvod do elektrotechniky. 2 Elektrotechnika a fyzika. 3 Elektrický obvod, súčasti elektrického obvodu, ...

Počítačová grafika - pojmy . ... V této kapitole se seznámíte se základy počítačové grafiky. Řekneme si, co ... Historické důvody – technický vývoj.

na otřesy, klopné obvody, elektronické blinkry (oscilátory, multivibrátory), zesilovače, ... 6.4 Schmittův klopný obvod se zpětnou vazbou .

M. Bednařík, M. Široká, P. Bujnok: Fyzika pro gymnázia – Mechanika. K. Bartuška, E. Svoboda: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika.

29 мар. 2007 г. ... VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroniky,. 17. listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA [email protected]

DFT (diskrétní Fourierova transformace):. – algoritmus pro harmonickou analýzu měřeného signálu navzorkovaného přístrojem s konstantní vzorkovací periodou.

15 мар. 2018 г. ... Jádrový transformátor je magneticky nesymetrický: délky magnetických obvodů fází nejsou stejné → odlišné magnetické.

HS 777317, FitCraft Energy, s.r.o. Vývoj systému pro sledování účinnosti fotovoltaické ... demand curve in a smart grid environment, Energy Convers. Manag.

a) Magnetoelektrické měřící přístroje (m.e.) se nazývají se také ... Magnetoelektrické MP se používají se pro měření stejnosměrného proudu a napětí.

Základní principy řízení svazku antén a jejich rozdělení ... Schéma zapojení – RF výhybky . ... Schéma zapojení – napájecí části .

31 мар. 2020 г. ... http://eprihlaska.upce.cz) nebo na standardním formuláři (tiskopis SEVT) na adresu: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a ...

teoretické elektrotechniky Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni. ... (http://faraday.fel.zcu.cz) používá pro komunikaci uživatelské WWW rozhraní a byl.

24 мая 2017 г. ... We currently live in a time that could be called a mobile era ... Zkoumané aplikace byly rozděleny do několika kategorií, a to hry, výukové.

V jazykové složce předmětu český jazyk a literatura je cílem zdokonalit písemné i ... NET, Picasa3, PhotoFiltre, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop a další.

státní závěrečné zkoušky je uvedena v popisu předmětu v IS STAG. Studijní plán (2/3): verze 2019. Segment: 1. ročník KMT. Povinné 1. ročník.

Deviační moment rovinného obrazce s alespoň jednou osou symetrie (obr. 3.2) je k této ose a k další libovolné ose na ni kolmé roven nule. Vyplývá to z toho, že ...

rozpoznat rozdíly mezi finančním, manažerským a tzv. daňovým účetnictvím,. • vysvětlit funkce účetnictví. S pojmem účetnictví se asi setkal každý z vás, ...

Programovací jazyk Java je plně objektově orientovaný jazyk, tedy v tomto jakyce pracujeme pouze s objekty a jejich rodiči - třídami.

EKG svody bipolární. • bipolární končetinové svody. Einthovenovy. • Měří se rozdíl potenciálů mezi 2 aktivními elektrodami. • I, II, III.

Pardeeho vlna. Deprese ST jsou u transmurálních IM v protilehlých svodech (viz kapitola "Infarkt myokardu"). b) Člunkovité deprese ST - vyskytují se při ...

Připravit zakladatelský rozpočet. - Zpracovat podnikatelský plán. - Zvolit vhodnou právní formu podnikání. Získání motivace a odhodlání podnikat.

Procedurální programování: základy jazyka C, datové typy a proměnné, operátory a příkazy, ... KMI/FPJ Funkcionální programování na platformě Java (2 kr.).

[2] FORMÁNEK, I. Základy automatizace. logické řízení. Ostrava : skripta VŠB-TU ... VBScript, popřípadě plnohodnotné programovací jazyky (Java, C#, VB.NET).

Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ RVP G, který patří do.

[2] Kuben Jaromír, Šarmanová Petra - Diferenciální počet funkcí jedné proměnné ... neřešené příklady, řešené příklady) ... Logaritmus, logaritmická funkce.

2.3 Anesteziologický přístroj a dýchací systémy. 2.4 Inhalační anestetika. 2.5 Intravenozní anestetika. 2.6 Analgetika. 2.7 Svalová relaxancia.

Nákup zboží (způsob A): a) cena bez DPH b) DPH 20%. 10 000. 2 000. 131. 343. 321. 321. 2. Příjemka Naskladnění zboží z č.1 (způsob A).

jablek mírně proláklé, ostře ohraničené hnědé skvrny, které splývají a celý plod hnije, hořká chuť dužniny; infekce plodů v létě konidiemi přes.

opravu mohly pokrýt dotace. ve středu 28. a čtvrtek 29. března 2018 ... čtyřkomorového septiku, protéká ... záchod majitelé upustili. ukázal se jako.

2. cvičení - Goniometrický tvar komplexních čísel ... rozkladem kvadratického trojčlenu (Vietovy vzorce, doplnění na čtverec). Příklad 3.4.

MS Excel – příklady na grafy. Cvičící: Michal Nykl zimní semestr 2012. KIV/ZI – Základy informatiky. Page 2. • 1. příklad: Ve sledovaných letech graficky.

Definice: příjem tekutin a objem vyloučené moči > 3 l/24h . ... počínajícího postižení ledvin u diabetiků a hypertoniků má význam stanovení albuminu v moči.

ZÁKLADY INFORMATIKY. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 ... V této kapitole si vysvětlíme výchozí pojmy z informatiky. Seznámíte se se.

3.4 Biotické podmínky prostředí: populace, vztahy mezi populacemi, společenstva. 3.5 Ekosystém: stavba a funkce ekosystému, potravní řetězce,.

Historie a vývoj politologie. 2. Obecná teorie státu a ústavy, ústavní pořádek ČR. 3. Demokracie, volby a volební systémy.

sám sebe. • Irma Bohoňková: Sám sobě koučem. • Eric Berne: Jak si lidé hrají. • Thomas A. Harris: Já jsem OK, Ty jsi OK www.changepartnership.cz.

Výpočet aritmetického průměru pro proměnnou xi jsme již provedli v příkladu ... Určete typ ČŘ a metodou klouzavých průměrů sestavte novou ČŘ. Obě.

c) mash. d) dash. 4. LCD je zkratka pro označení a) jednotky pružného disku. b) jednotky pevného disku. c) procesoru. d) displeje s kapalnými krystaly.

Proto je největší hustota náboje na hrotech a hranách. Vodič a nevodič v elektrickém poli. ➢ Vložíme-li vodič do elektrického pole, nastane tzv.

Provedl rozbor křivky a znovu prováděl další pokusy, ... o Gordonova metoda – cesta co nejobecnějšího formulování problému, o řízená diskuse,.

Vymezení psychologie a základní psychologické směry. Co je psychologie a za jakých okolností byla založena? ... ​Vývojová psychologie​. Praha: Karolinum.

Mapa je tabulka, která má tolik políček, kolik je kombinací proměnných vyšetřované ... Laplaceova transformace je matematický aparát, který umožňuje poměrně ...

Metalografický mikroskop umožňuje pozorování v odraženém světle s aplikací polarizačního filtru. Stereoskopický mikroskop skýtá obě dvě výše jmenované možnosti.

Základy společenských věd. Obsah. Psychologie. • Psychologie (Základní psychologické disciplíny, Aplikované psychologické disciplíny).

Úhel dopadu α m , kterému odpovídá tento úhel lomu, se nazývá mezní úhel. Pro mezní úhel platí vztah sin αm. = Je-li α > αm vzniká úplný odraz.

○ Řekněte si navzájem se spolužáky své průměry. ○ Poté spočítej průměr celé třídy. Page 5. MODUS. ○ = hodnota s největší četností. ○ Z předchozího příkladu ...

Červené písmo ...

. Správným řešením je CSS psát odděleně do HTML. Nezvětšuje se tím velikost HTML kódu, zrychluje.

expresivita genu a genové interakce - epistaze a pleiotropie. Vliv vnějšího prostředí na expresi ... Během reciproké translokace dochází k dokonalé výměně.

že úplně nahoře jsou nakresleny akční členy (pneumatické válce), u kterých je označena poloha signálních prvků, pod nimi prvky přiřazené pneumotorům, ...

21 окт. 2017 г. ... Ano jde to, ale není dobrý nápad to používat! Jan Faigl, 2017. B0B36PRP – Přednáška 02: Základy programování v C. 7 / 39 ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.