základy elektroniky

Základy elektrotechniky a elektroniky :) Obsah: 1 Úvod do elektrotechniky. 2 Elektrotechnika a fyzika. 3 Elektrický obvod, súčasti elektrického obvodu, ...

na následujícím schématu může dojít ke generování střídavého proudu. ... Minutový časovač. „Timer“. Při praktickém návrhu tohoto obvodu stačí krátký stisk ...

Červené světýlko – LED , zapojení, výpočet předřadného rezistoru, ... Základní zapojení zesilovače s OZ . ... klad 7805 má výstupní napětí 5V. Číslo.

Příloha 9 – Tovární areál Svit Zlín – Baťův areál. Vlastníci budov ... Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ... House 23, restaurace Prašád,.

Počítačová grafika - pojmy . ... V této kapitole se seznámíte se základy počítačové grafiky. Řekneme si, co ... Historické důvody – technický vývoj.

Deviační moment rovinného obrazce s alespoň jednou osou symetrie (obr. 3.2) je k této ose a k další libovolné ose na ni kolmé roven nule. Vyplývá to z toho, že ...

rozpoznat rozdíly mezi finančním, manažerským a tzv. daňovým účetnictvím,. • vysvětlit funkce účetnictví. S pojmem účetnictví se asi setkal každý z vás, ...

EKG svody bipolární. • bipolární končetinové svody. Einthovenovy. • Měří se rozdíl potenciálů mezi 2 aktivními elektrodami. • I, II, III.

Programovací jazyk Java je plně objektově orientovaný jazyk, tedy v tomto jakyce pracujeme pouze s objekty a jejich rodiči - třídami.

Definice: příjem tekutin a objem vyloučené moči > 3 l/24h . ... počínajícího postižení ledvin u diabetiků a hypertoniků má význam stanovení albuminu v moči.

Mapa je tabulka, která má tolik políček, kolik je kombinací proměnných vyšetřované ... Laplaceova transformace je matematický aparát, který umožňuje poměrně ...

Proto je největší hustota náboje na hrotech a hranách. Vodič a nevodič v elektrickém poli. ➢ Vložíme-li vodič do elektrického pole, nastane tzv.

[2] Kuben Jaromír, Šarmanová Petra - Diferenciální počet funkcí jedné proměnné ... neřešené příklady, řešené příklady) ... Logaritmus, logaritmická funkce.

c) mash. d) dash. 4. LCD je zkratka pro označení a) jednotky pružného disku. b) jednotky pevného disku. c) procesoru. d) displeje s kapalnými krystaly.

Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy.

Výpočet aritmetického průměru pro proměnnou xi jsme již provedli v příkladu ... Určete typ ČŘ a metodou klouzavých průměrů sestavte novou ČŘ. Obě.

expresivita genu a genové interakce - epistaze a pleiotropie. Vliv vnějšího prostředí na expresi ... Během reciproké translokace dochází k dokonalé výměně.

MS Excel – příklady na grafy. Cvičící: Michal Nykl zimní semestr 2012. KIV/ZI – Základy informatiky. Page 2. • 1. příklad: Ve sledovaných letech graficky.

jablek mírně proláklé, ostře ohraničené hnědé skvrny, které splývají a celý plod hnije, hořká chuť dužniny; infekce plodů v létě konidiemi přes.

2.3 Anesteziologický přístroj a dýchací systémy. 2.4 Inhalační anestetika. 2.5 Intravenozní anestetika. 2.6 Analgetika. 2.7 Svalová relaxancia.

Procedurální programování: základy jazyka C, datové typy a proměnné, operátory a příkazy, ... KMI/FPJ Funkcionální programování na platformě Java (2 kr.).

[2] FORMÁNEK, I. Základy automatizace. logické řízení. Ostrava : skripta VŠB-TU ... VBScript, popřípadě plnohodnotné programovací jazyky (Java, C#, VB.NET).

Připravit zakladatelský rozpočet. - Zpracovat podnikatelský plán. - Zvolit vhodnou právní formu podnikání. Získání motivace a odhodlání podnikat.

opravu mohly pokrýt dotace. ve středu 28. a čtvrtek 29. března 2018 ... čtyřkomorového septiku, protéká ... záchod majitelé upustili. ukázal se jako.

ZÁKLADY INFORMATIKY. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 ... V této kapitole si vysvětlíme výchozí pojmy z informatiky. Seznámíte se se.

21 окт. 2017 г. ... Ano jde to, ale není dobrý nápad to používat! Jan Faigl, 2017. B0B36PRP – Přednáška 02: Základy programování v C. 7 / 39 ...

Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ RVP G, který patří do.

Nákup zboží (způsob A): a) cena bez DPH b) DPH 20%. 10 000. 2 000. 131. 343. 321. 321. 2. Příjemka Naskladnění zboží z č.1 (způsob A).

Historie a vývoj politologie. 2. Obecná teorie státu a ústavy, ústavní pořádek ČR. 3. Demokracie, volby a volební systémy.

Kirchhoffův zákon – definuje zákon zachování elektrického náboje v obvodu. Platí pro uzel elektrického obvodu, ve kterém se elektrický proud rozděluje do větví.

Úhel dopadu α m , kterému odpovídá tento úhel lomu, se nazývá mezní úhel. Pro mezní úhel platí vztah sin αm. = Je-li α > αm vzniká úplný odraz.

3.4 Biotické podmínky prostředí: populace, vztahy mezi populacemi, společenstva. 3.5 Ekosystém: stavba a funkce ekosystému, potravní řetězce,.

Metalografický mikroskop umožňuje pozorování v odraženém světle s aplikací polarizačního filtru. Stereoskopický mikroskop skýtá obě dvě výše jmenované možnosti.

Pardeeho vlna. Deprese ST jsou u transmurálních IM v protilehlých svodech (viz kapitola "Infarkt myokardu"). b) Člunkovité deprese ST - vyskytují se při ...

sám sebe. • Irma Bohoňková: Sám sobě koučem. • Eric Berne: Jak si lidé hrají. • Thomas A. Harris: Já jsem OK, Ty jsi OK www.changepartnership.cz.

že úplně nahoře jsou nakresleny akční členy (pneumatické válce), u kterých je označena poloha signálních prvků, pod nimi prvky přiřazené pneumotorům, ...

Vymezení psychologie a základní psychologické směry. Co je psychologie a za jakých okolností byla založena? ... ​Vývojová psychologie​. Praha: Karolinum.

Provedl rozbor křivky a znovu prováděl další pokusy, ... o Gordonova metoda – cesta co nejobecnějšího formulování problému, o řízená diskuse,.

2. cvičení - Goniometrický tvar komplexních čísel ... rozkladem kvadratického trojčlenu (Vietovy vzorce, doplnění na čtverec). Příklad 3.4.

○ Řekněte si navzájem se spolužáky své průměry. ○ Poté spočítej průměr celé třídy. Page 5. MODUS. ○ = hodnota s největší četností. ○ Z předchozího příkladu ...

Základy společenských věd. Obsah. Psychologie. • Psychologie (Základní psychologické disciplíny, Aplikované psychologické disciplíny).

Červené písmo ...

. Správným řešením je CSS psát odděleně do HTML. Nezvětšuje se tím velikost HTML kódu, zrychluje.

výpočtů příkladů, příprava k tématické práci. Téma hodiny: Základy finanční matematiky – pojmy z oblasti finanční matematiky, na finance s procenty.

Statika. Operace se silami, skládání a rozklad sil. Při řešení praktických úloh se obvykle setkáváme se současným působením několika sil.

1.3.1 Skaláry a vektory. Z matematického hlediska mají fyzikální veličiny charakter skalárů, vektorů a tenzorů druhého, příp. vyššího řádu.

vytváří mikrotubuly, mikrofilamenta a intermediální filamenta. Funkce. - mikrotubuly ... intermediální filamenta – fce není známa ...

Programovací jazyk C, môžu ich však využiť aj doktorandi, ktorí potrebujú ... Pri vhodnej voľbe algoritmov sa potom programy zapísané v C/C++ môžu.

29) Reliktní neutrina pocházejí z velmi raného vesmíru, od ostatní látky se oddělila zhruba 1 s po velkém třesku. V současnosti mají teplotu 1,9 kelvinů a ...

Nízka substrátová špecifita. Najvyššie aktivity – kosti, pečeň, črevo, placenta. Najvýraznejší vzostup – ochorenie skeletu (osteomalácia, nádory kostí),.

Test ze Základů společenských věd - varianta A. Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné řešení):.

SOCIÁLNÍ MOBILITA = PŘESUN Z JEDNÉ SPOLEČENSKÉ VRSTVY DO DRUHÉ. • VERTIKÁLNÍ VS. HORIZONTÁLNÍ MOBILITA. • INTERGENERAČNÍ VS. INTRAGENERAČNÍ MOBILITA ...

Například pěvci při krmení často dávají přednost větším mláďatům. ... Z vajec se vylíhnou mláďata kukaček, která jsou větší než ostatní mláďata v hnízdě.

Podoby logistických řetězců . ... Průběh logistického řetězce . ... Systém logistiky a jeho prvky • Logistické toky • Logistický řetězec • Subjekty ...

Předpokladem použití testu je potvrzení normality rozdělení a homogenity rozptylů. ... Bartlettův test (pro různé rozsahy souborů) ni > 6.

Napětí v emitoru je přibližně rovno napětí vstupnímu ⇒ emitorový sledovač stupeň napěťově nezesiluje, zesiluje pouze proudově. Po dosazení a úpravě vztahů: ...

Materialismus XVII.--XVIII. století a jeho boj proti náboženství a idealismu. Metafysická metoda. 3. Hegelova idealistická dialektika a Feuerbachův ...

V kŕmnej dávke koní je najviac sena, resp. ... a vitamíny skupiny B. Výživa koní sa odvíja od plemennej príslušnosti, živej hmotnosti, druhu.

dělit na: a) nezatížený dělič b) zatížený dělič. 2.18.1 Nezatížený dělič napětí. Z odbočky neodebíráme proud. Zdroj do děliče dodává proud.

Diagram zkoušky v tahu. (pracovní diagram) ... Ukázka různých pracovních diagramů. A – běžná ocel ... Tato modifikace je nejběžnější pro kalené oceli ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.