statistické hypotézy

12 окт. 2017 г. ... negáciou nulovej hypotézy. Príklad: H. 0. : priemerný plat mužov a žien je rovnaký. H. 1. : priemerný plat mužov a žien nie je rovnaký.

V posledním případě oboustranné alternativní hypotézy H1 : m π m0 , s použitím stejné testovací statistiky získáme na hladině významnosti p kritický obor.

28 апр. 2015 г. ... PM, VMB (POVOLENÉ VZORCE KE ZKOUŠCE). Aritmetický průměr, směrodatné odchylky, variační koeficient. • Aritmetický průměr (střední hodnota): ...

jednovýběrový t-test jednovýběrový Wilcoxonův test znaménkový test ... oproti t-testu hodně hrubé, ale zase nepotřebuje jiný předpoklad než spojitost.

robustní hodnoty průměru x* a směrodatné odchylky s* vypočítané dle algoritmu A pro robustní analýzu. Podrobný popis je uveden v normě ČSN ISO 13528 [1].

PRŮMODCHYLKA průměrná odchylka. PRŮMĚR aritmetický průměr. CONFIDENCE interval spolehlivosti pro střední hodnotu. ČETNOSTI určí absolutní četnosti.

geometrický průměr: ... Dodatek: Hodnoty průměrů se liší, platí nerovnost: K ... napíšeme vzorec pro aritmetický průměr a ostatní vzorce se snažíme uhádnout.

mimo jiné průměr a směrodatnou odchylku. ... Abychom mohli provádět dvodimenzionální výpočty ... Směrodatná odchylka v první řadě činí 18,28.

Variační řady - rozdělení četností (u nespojitých proměnných) ... úpravou vztahu lze získat výrazy pro výpočet koeficientů regrese:.

9.3.4 Maxwellovo rozdělení rychlostí . ... Pojem entalpie a Maxwellův vztah plynoucí z Gibbsova potenciálu jsou velmi užitečné pro po-.

směrodatná odchylka x δ (častěji značená jako n δ ): 3 ( x δ ) =, (. 0,047140452 x δ = ),. • výběrová směrodatná odchylka x s (častěji značená.

Statistický znak. - označení (odraz) určité vlastnosti, kterou má v té či oné míře každá jednotka daného statistického souboru;. - u souboru osob např. věk, ...

Základní soubor statistický soubor všech jednotek, který je předmětem sledování a o němž chceme provádět závěry. Příklad: pevnosti v tlaku zjištěné na všech ...

Učitelský zápisník zošit A4/26 knižka A6/65. 49 2070. PAPIERE PRE ETLAČIVÁ. 700. + F. 49 383 2. List bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, ...

logaritmus má tutéz funkci, ale mısto desıtky pouzıvá Eulerovo cıslo e. ... program – prıslušné prıkazy pro výpocet techto hodnot v programu MS Excel.

=zaokrouhlit(číslo;číslice) – zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic. (desetinných míst) podle hodnoty ... (základ je eulerovo číslo = 2,71828).

b) kvartilové rozpětí pro diskrétní a spojitou náhodnou veličinu (průměrná venkovní vlhkost). 12. a) kovariance pro dvě diskrétní a spojité náhodné veličiny.

rozdělení pravděpodobností diskrétní náhodné proměnné (frekvenční funkci). • distribuční funkci diskrétní náhodné ... Poissonovo rozdělení - příklad.

Popisná statistika má ve skutecnosti hned dvojı vyuzitı. ... valu umoznuje vetšina statistických programu, vcetne programu MS Excel, ve kterém ve.

Bázické a řetězové indexy ... analýzu časových řad a analýzu indexů. ... pozorovaných hodnot yi statistického znaku Y, kde index i odpovídá časovému ...

McNemarův test. F-test t-test. Mann Whitney test t-test pro párové hodnoty. Wilcoxonův test. Anova test. Kruskall Wallisův test Součinová korelace.

Koeficient špicatosti (excesu) meria stupeň koncentrácie hodnôt štatistického znaku okolo strednej hodnoty. Koeficient špicatosti γ4 definujeme nasledovne:.

25 янв. 2012 г. ... šikmosti normálneho rozdelenia je 0, rovnako aj koeficient špicatosti sa rovná nule. Pre centrálne momenty platí.

mocou tabuľkového procesora Excel. ... 1.1 Popisná štatistika . ... Pojem štatistika získal všeobecný význam zberu a analýzy údajov až začiat-.

geostatistické analýzy a odhady, neboť nejlepší lineární odhad je ten, ... Vstupní data o vrtech ve formátu MS Excel obsahují tyto základní údaje ...

Induktivní statistika (statistická inference, statistické usuzování). Cílem stat. usuzování je odvodit na základě dat týkajících se výběrového souboru ...

Popisná štatistika. ... Popisná štatistika. ... Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J.: Statistika pro ekonomy, Professional Publishing,.

CUSUM, EWMA nebo Hotellingerovy regulační diagramy, které mohou na rozdíl od Shewhartových regulačních diagramů sledovat více znaků jakosti současně. (Meloun, ...

Střední hodnoty. ➲ Medián – prostřední hodnota v souboru uspořádaném podle velikosti při lichém po- čtu; průměr dvou prostředních hodnot v.

První věta termodynamická zavádí vnitřní energii a druhá věta entropii. V této podkapitole definujeme další termodynamické veličiny: entalpii, Helmholtzovu ...

V Excelu se užívá pro průměr funkce PRŮMĚR(číslo1; číslo2...), přičemž číslo lze nahradit polem hodnot. Výše uvedené funkce popisují střední hodnotu.

Lockovo Druhé pojednání o vládě mimo jiné prezentuje potřebu vzniku tří institucí, které by měly vyřešit problémy člověka v přirozeném stavu. Jedná se o:.

V prostředí MS Windows máme více možností, jak spustit MS Excel. Navíc pokud hodláme spustit rovnou některou tabulku či graf, které byly pomocí Excelu ...

15 янв. 2021 г. ... ostatní kriminalita. 27 354. 25 013. -2 341. -8,55 zbývající kriminalita. 28 682. 24 946. -3 736. -13,02 hospodářské činy.

2 / 100. Stanislav Katina. Lineárne štatistické modely II. Asymptotick´e testy o stredných hodnot´ach. Jednofaktorový ANOVA model s fixnými efektami pri ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.