silnoproudá elektrotechnika

Na zpracování učebního textu Silnoproudá zapojení se podíleli učitelé SOŠE, COP,. Hluboká nad Vltavou: Boháč Radek ... Obr. 2.35 Aronovo zapojení v praxi ...

Oktatási cél: a biztonságtechnikai mérnök szakirányon a természettudományos alapismeretek alapvető tantárgya. A matematikai és fizikai ismeretekre alapozva ...

A mágneses indukció és térerősség hányadosa légmagos tekercsben állandó – abszolút vagy vákuum ... A mozgási indukció során a vezetőben indukált feszültség.

Az ellenállások párhuzamos kapcsolása. Párhuzamos kapcsolás esetén az összes ellenállás kezdő ... A párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője mindig.

Generátorok soros és párhuzamos kapcsolása 7. 5. Ellenállások soros és párhuzamos eredője . ... meghatározni több párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredőjét.

Využití Theveninovy a Nortonovy věty při řešení obvodů v harmonickém ustáleném stavu. ... Příklady výpočtu výkonů pro symetrickou a nesymetrickou zátěž.

Název školního vzdělávacího programu: slaboproudá elektrotechnika. Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika. Délka a forma vzdělávání: 4 roky, ...

1 мар. 2011 г. ... Nézzük meg az eredő ellenállás számítását néhány példán. ... 1) A kiszámított előtét ellenállást állítsa össze egy állandó és egy vele sorba ...

Elektrotechnika. Szerkesztette: Kondor Máté András [email protected] 2011 ősz. 1. Az elektrotechnika alapjai. 1.1. Bevezetés. 1.1.1. Történeti áttekintés.

A) Az elektrotechnika alapjai. A1) Bevezetés. 1. Történeti áttekintés. A villamosság, mint jel- és energiahordozó. 2. Áramnemek, többfázisú rendszerek.

13 дек. 2018 г. ... Elektrotechnika - elektronika. 168. 2018.12.13. 12:41. Félvezetők fizikai alapjai. A szilárd anyagokban az atomok vagy molekulák szabályos ...

Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů střídavého proudu. Základní pojmy,. Řešení obvodů střídavého proudu v Gaussově rovině.

Kondenzátorok soros, párhuzamos kapcsolása, eredő kapacitás. ... Ellenállások párhuzamos kapcsolása (feszültségük azonos) ... Dahlander-motorok.

éveninova věta, Nortonova věta, ech, obvody RC a RL, metody zákon, Gaussova věta, kapacita í kondenzátorů. netického pole, magnetický tok,.

Vžila se dohoda, že proudy tekoucí z uzlu se označují kladným znaménkem, proudy tekoucí do uzlu záporným znaménkem. b) Napěťový Kirchhoffův zákon (2.zákon) říká ...

16 окт. 2013 г. ... Popis jednotlivých částí obvodu. • Teorie a znění Kirchhoffových zákonů. • Postup při řešení obvodu pomocí KZ. • Příklad a opakování.

Výpočet aritmetického průměru okamžitých hodnot provádíme pomocí integrálů. ... projeví velkým proudovým impulsem (rozběhový proud je několikanásobkem ...

trojfázová soustava, spojení trojfázového vinutí, vodiče, elektrické stroje netočivé, elektromagnety, transformátory, elektrické stroje točivé,.

Základní typy sekvenčních obvodů: • Klopný obvod R-S. Nejjednodušším sekvenčním obvodem je klopný obvod R-S. Obvod je opatřen dvěma vstupy.

TM-11003 Zombori Béla: Az elektronika alapjai,. TM-11004 Zombori Béla: Elektronika,. TM-11008 Gyetván Károly: A villamos mérések alapjai,.

Princi funkce unipolárního tranzistoru JFET a MOSFET, základní zapojení. ... Vlastnosti diody popisuje její voltampérová charakteristika, viz Obr. 3.2 (a).

1 янв. 2017 г. ... 3 Meze vypínacích časů proudových chráničů při zkoušce střídavým reziduálním ... Základní elektrotechnická norma ČSN 33 2000-4-41 definu-.

generátor. 12. Vegyes gerjesztésű generátor. 13. Ward-Leonard hajtás. 14. Szinkron gépek felépítése. 15. Működés. 16. Áramköri modell. 17. Nyomaték.

Fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky 1. Ostrava: 2003. 98 s. ISBN 80-. 7042-239-4. BENEŠOVÁ, Z. a kol. Elementární příklady z ...

Egyenáramú generátor működési elve ... Egyenáramú motor működési elve ... A párhuzamos gerjesztésű egyenáramú generátor villamos energia befektetése nélkül,.

Az ismeretkör: Elektrotechnika, Elektronikai (70). Kredittartománya (max. 12 kr.): ... Gergely István: Elektrotechnika, Budapest, General Press, 276 p., 2009.

A példatár az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai mérnöki. Karán a Mechatronikai mérnök BSc képzésen oktatott Elektrotechnika tárgy ...

těchto součástek je možné vytvořit elektronický obvod, který má svou ... Přechodný děj vzniklý při zapínání a vypínání obvodu R-C zátěží.

tvořené zapojením rezistoru a kondenzátoru do série ke zdroji ... paralelního zapojení rezistorů a vypočítejte hodnoty odporů jednotlivých rezistorů.

Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů střídavého proudu. 12. Jednoduché obvody R,L,C – vlastnosti, způsob řešení (symolicko komplexní metodou).

15 янв. 2014 г. ... Zpravidla z trojúhelníku do hvězdy. Trojúhelník - ∆. R1. R2. R3 uzel 1 uzel 2 uzel 3.

7 янв. 2014 г. ... Proud I se dělí do jednotlivých větví, dle velikosti odporu. • Napětí U je na všech rezistorech stejné. Page 5. Sériově paralelní zapojení ...

18 февр. 2014 г. ... Přechodové jevy (děje) nastávají v okamžiku, kdy obvod přechází mezi ustálenými stavy. Jedná se o změny energie dané soustavy (obvodu). Např. v ...

Tyto prvky mohou být zapojeny do hvězdy (označuje se písmenem Y), nebo do trojúhelníka (označuje se písmenem D). Každý tento prvek tvoří jednu fázi zdroje nebo ...

Interaktivní mapa hvězdné oblohy jako ... planeta, hvězda, sférické souřadnice, systém, zdánlivý pohyb po obloze, mapa oblohy. Keywords.

1 апр. 2014 г. ... reverzace. Elektronické multifunkční spouštěče mají integrovaný reverzační obvod, díky čemuž umožnují volit směr otáčení hřídele motoru.

A feszültség, áramerőség és az ellenállás közötti összefüggést írja le. Formái: ... minden egyenáramú hálózatszámítási feladat megoldható. 1.1.3.3.

TKOTZ K., Příručka pro elektrotechnika: Europa - Sobotáles cz. ... další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro samostatnou činnost ...

Soros kapcsolás, alaptulajdonságai, eredő ellenállás, részfeszültségek aránya, terheletlen és terhelt feszültségosztó. II. félév. Potenciométer.

Literatura pro střední školy a gymnázia, Taktik International, s.r.o., Praha ... Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teorie.

Fázisjavító kondenzátor (egy induktív jellegű fogyasztó pl.: motorok) negatív meddő teljesítmény bevitelével kompenzálják a pozitív meddő teljesítményt.

Stator synchronního stroje se příliš neliší od statoru asynchronního stroje a obsahuje trojfázové vinutí, které je umístěno v drážkách. Na rotoru je pak ...

Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi, Gregor Haberle,Vydavatel: Europa Sobotáles,. ISBN 978-80-86706-16-0, (doporučený zdroj: www.levneucebnice.cz ).

Az elektrotechnika-elektronika oktatás módszertana szoros kapcsolatban áll ... Az Elektronika alapjai oktatásának célja, hogy elsajátíttassa a tanulókkal az.

Az alaposzcillátor általában egy astabil multivibrátor, amely változtatható ismétlési idejű és állandó szélességű impulzusokat állít elő (UA ).

8 нояб. 2019 г. ... Ismerje az aszinkron gépekre vonatkozó helye esıt˝o kapcsolást és annak elemeit! ... Az öntartás ismeretéb˝ol kiindulva tudja megállapıtani, ...

szabályozása háromjáratú keverőszelepekkel, vagy egyutú fojtó szelepekkel történik. ... A kaszkád szabályozás egy összetett szabályzási forma, amely.

Regulace na transformátoru u hnacích vozidel. 19. Tyristorová regulace u hnacích vozidel ... Synchronní stroje, náhradní schéma, fázorový diagram.

25 июн. 2018 г. ... Učební osnova – základy elektrotechniky . ... při instalaci a údržbě domácí spotřební elektroniky;. • při řízení a obsluze automatizovaných ...

Čada V. 3 v 1 angličtina kol. 4stupňová automatická převodovka Škoda Fabia zkušební a pracovní sešit ... Čítanka III. k literatuře v kostce. Sochrová M.

Stabilizátory napětí. • Stabilizuje napětí po usměrnění a vyhlazení filtrem. • Druhy: – parametrický se Zenerovoudiodou. – zpětnovazební.

KTOTZ Klaus: Příručka pro elektrotechnika, Sobotales 2008,. ISBN 80-86706-13-3. Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na ...

6 нояб. 2018 г. ... jele neve jele. Hosszúság ... jele, ezért ehhez viszonyítjuk a ... arányt a transzformátor menetszám-áttételének nevezzük: N1/N2= a.

Základy programování. 0. 2/2. 0. 0. 2. Základy elektrotechniky. 4/2. 4/2. 0. 0. 8. Informační a komunikační technologie.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.