rvp průřezová témata

RVP ZV. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně ...

Začlenění průřezových témat. Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZŠS okruhy aktuálních problémů současného světa.

Tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je ...

Konkrétní realizace jednotlivých průřezových témat na naší škole je podrobně rozepsána v následujících tabulkách. Každému tématu je věnována samostatná tabulka, ...

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA. OSV. Osobnostní rozvoj. (1)Rozvoj schopností poznávání. M(1-5), Z (6), Vo (8), M (6-9). (2)Sebepoznání a sebepojetí.

Dostupné z: http://www.zsns-stbk.cz/svp/www/ucebni-osnovy_umeni-a-kultura_vytvarna- · vychova.htm. Zslibeznice.cz. [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné z:.

8 http://www.svod-cz.info/kode/Ke_korenum_demokracie_vyhlaseni_10_11.pdf ... Google SketchUp – program pro tvorbu 3D modelů s rozsáhlou galerií objektů, ...

2. průřezová témata Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce. ... hybridní pohony), užití elektrolýzy v průmyslu, klasické žárovky.

Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

DOVEDNOSTÍ. Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity. Základy sportovních her,manipulace s míčem,spolupráce ve hře,průprav-.

Regionální geografie střední Evropy a České republiky. Třída: Tercie ... dataprojektor: PPT prezentace jednotlivých skupin ... řeky a státy Jižní Evropy.

POLITICKÝ SYSTÉM. Německý parlamentní systém se formoval na základě ústavy (Základní zákon, Grundgesetz,. GG, z roku 1949) přijaté po porážce Německa ve ...

VYBRANÁ TÉMATA. 19/2011 k návrhu občanského zákoníku ... Vybraná témata 19/2011 ... Je upraveno více tříd pro dědickou posloupnost, posloupnost.

nerovnice v součinovém a podílovém tvaru. - různé způsoby řešení kvadratické nerovnice. - rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. Geometrické útvary v ...

Chemická rovnice a její úpravy. Základní chemické zákony. 5. Chemická kinetika, chemická rovnováha. Pojem reakční kinetika, rychlost chemické reakce, ...

Krevní oběh (velký a malý krevní oběh, portální oběh, placentární oběh). 10. Přehled hlavních tepen a žil (mízní systém).

čtyřpólu - amplitudová frekvenční charakteristika a fázová frekvenční charakteristika. ... fázová modulace, modulátory pro fázovou modulaci.

21 июн. 2011 г. ... však podle článku 133 portugalské ústavy náleží prezidentovi právo odvolat ... shromáždění autonomních oblastí – ostrovy Madeira a Azory), ...

Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, www.prumkadc.cz. Maturitní témata. JARO A PODZIM 2021 obor 26-41-M/01 Elektrotechnika.

Reálie České republiky. 17.Reálie UK. 18.Reálie anglicky mluvících zemí. 19.Reálie USA. 20.Moje specializace – zahradnictví.

zkoušky v roce 2017. Maturitní témata ... otázka; kapitulace Německa; Postupim; výsledky války. 28. Československo po roce 1945 ... Shopping and Lifestyle.

Teorie a aplikace operačních zesilovačů ... konstrukce invertujícího a neinvertujícího zesilovače s aplikací ... Výkonové nízkofrekvenční zesilovače.

Geografie obyvatelstva a sídel a. počet a rozmístění obyvatelstva b. skladba obyvatelstva c. typy sídel. 14. Hospodářství světa a. hospodářské sektory.

Diskrétní modulace v základním pásmu – pulzně kódovaná modulace (PCM). Základní parametry demodulátorů. Demodulace amplitudově modulovaných signálů – ...

Dřevo jako surovina – význam lesa pro člověka, význam dřeva v NH, dřeviny a jejich ... Hydrotermická úprava dřeva – plastifikace dřeva před výrobou dýh, ...

b) Charakteristiky variability průměrná absolutní odchylka, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient, kvartil, mezikvartilová odchylka, kvantily ...

b) Východní Asie – Čína a Mongolsko. 21. a) Geografie sídel b) Japonsko a Korea. 22. a) Geografie průmyslu – zpracovatelská průmyslová odvětví a obory.

Geografie průmyslu, zemědělství a přírodních zdrojů na příkladu světových makroregionů. 8. Geografie dopravy a cestovního ruchu. 9. Regionální geografie ...

Maturitní témata z chemie. Téma 1: Stavba atomu – složení atomového jádra a ... Téma 2: Chemická vazba – podmínky vzniku a důležité vlastnosti vazby.

včetně seřizovacího listu a strojního času obrábění. d) Navrhnout kontrolu vyrobeného ... Pevnostní výpočet všech pohyblivých částí včetně pevnosti ozubení.

a vývoj rostlin, heterotrofie a autotrofie. Nižší rostliny. Řasy – typy stélek, rozdělení, rozmnožování včetně rodozměny, významní zástupci, význam.

a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou ... vztahy mezi kořeny a koeficienty kv. rovnice, diskriminant, ... b) Binomická věta binomická věta,.

fáze vzniku života podle teorie autochtonní abiogeneze. - syntetická evoluční teorie – evoluční mechanismy. - obecné vlastnosti živých organismů.

Genetika IV (mutace, genetická variabilita, genetika populací). Základy evoluční biologie. 29. Organismy a prostředí. 30. Ekosystém, biosféra, člověk a příroda.

Genetika II (Mendelovy zákony, vazba genů, dědičnost a pohlaví, ... Genetika IV (mutace, genetická variabilita, genetika populací).

Lineární rovnice a nerovnice, jejich soustavy, grafické řešení ... zobrazení čísel, binomické rovnice, řešení kvadratických rovnic v množině C.

27 авг. 2020 г. ... andské státy, státy Karibské oblasti, laplatské státy a Brazílie. 21. Severní Afrika. • přírodní a hospodářská charakteristika oblasti.

živých soustav (biogenní prvky, voda, anorganické látky, ... potenciál, synapse, neurotransmitery), reflex, první a druhá signální soustava, spánek,.

podprahové, adaptace, synestézie, druhy počitků, senzorické procesy, psychofyzické zákony). Vnímání intergace počitků, subjektivní odráţení reality ve ...

Rozdíl v termoregulaci člověka a jiných živočichů, živočichové poikilotermní a homoiotermní. 22. Hormonální a nervové řízení lidského organismu, ...

Modelem pro odvození bude populace, u které budeme sledovat výskyt alel A, a. Frekvenci výskytu alely A označíme p, frekvenci výskytu alely a označíme q. Pokud ...

2 сент. 2020 г. ... zaplňování orbitalů. 2/ Chemická vazba a slabé vazebné interakce. 3/ Reakční kinetika – rychlost chemické reakce a její ovlivnění, ...

Dekolonizace a význam třetího světa. (příčiny dekolonizace po druhé světové válce, dekolonizace Afriky a Indie: britská a francouzská.

Staticky neurčité konstrukce – spojitý nosník, Gerberův nosník, rámové nosníky. 5. Dřevěný prvek namáhaný ohybem, smykem a na přetvoření.

názvosloví anorganických sloučenin. • periodická soustava prvků. 2. Struktura atomu ... vlastnosti, funkce a složení biologicky významných sacharidů.

Vnější (exogenní) procesy – tvary zemského povrchu vzniklé exogenními procesy. 12. Atmosféra. Složení a vertikální členění atmosféry. Skleníkový efekt.

zpracování Koncepce pro rozvoj venkova v Moravskoslezském kraji, který probíhá ve dvou ... Mapa 1 Vymezení venkovského území Moravskoslezského kraje.

A.: Cesta do otroctví. Hilferding R. Finanční kapitál. Keynes J.M.: Ekonomické důsledky míru. Keynes J.M.: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz.

Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice – řešené ve všech číselných oborech ... Petáková, J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na ...

Zadavatel: Hella Autotechnik NOVA s.r.o.. Družstevní 338/16. 789 85 Mohelnice. 1. Název: Vytvoření Domu jakosti pro LED verzi světlometu.

Měřicí přístroje – magnetoelektrická a elektrodynamická soustava. 5. Měřicí přístroje – elektromagnetická a indukční soustava.

Moivreova věta a umocňování komplexního čísla. 6. Výrazy a jejich úpravy. • definiční obor výrazu, pravidla pro umocňování dvojčlenu a trojčlenu, ...

Základní funkce buňky. Příjem a výdej látek buňkou, vylučování látek z buňky, osmotické jevy buňky a jejich význam, přeměny energie.

26 окт. 2020 г. ... 12. anatomický popis páteře; goniometrie páteře (Čepojova a Lenochova zkouška, Forestierova fleche, zkouška lateroflexe a rotace Cp).

14 апр. 2015 г. ... místy rozbrázděn úzkými erozními rybami, které jsou, ... po Olši; místní erozní báze Doubravská stružka) a 2-03-03: Olše (místní erozní báze.

p – prvky ( vzácné plyny, halogeny, chalkogeny, p1-p3) charakteristika, výskyt, výroba, použití, významné sloučeniny. • Struktura, vlastnosti a chování d ...

Témata k nostrifikační zkoušce z fyziky ... Přehled středoškolské fyziky – Svoboda, E.; Prometheus 1996; ISBN 80-7176-116-7. Sbírka řešených úloh z fyziky ...

Témata k nostrifikační zkoušce z biologie. 1. Buňka obecná charakteristika eukaryotické ... pletiva, systémy pletiv kořen, stonek, list a jejich metamorfózy.

A. Sapkowski - Zaklínač I., Poslední přání. Česká literatura 20. a 21. století vybírejte min 5 titulů. 45. Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za ...

funkce, grafy funkcí, způsoby zadání funkcí, vlastnosti funkcí – monotónnost, sudost, lichost, omezenost, extrémy, složená funkce, prostá funkce, ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.