restrukturalizace podniku

1.5 RESTRUKTURALIZACE PODNIKU JAKO ROZHODOVACÍ PROCES. ... 1.6.2 Účinky restrukturalizace podniku na další zainteresované subjekty.

18 июн. 2013 г. ... standardů stojí za zmínku americké standardy US PAP a německý standard IDW S1. 5. 5 Miloš Mařík a kol. – Metody oceňování podniku, Ekopress, ...

Podnikové činnosti. Podnikový transformačný proces. Primárne činnosti a ich klasifikácia. Podstata, predmet a úloha zásobovania v podniku.

Zlaté bilanční pravidlo. „dlouhodobý majetek je třeba financovat dlouhodobými zdroji, krátkodobý majetek je třeba financovat krátkodobými zdroji“. KRÁTKODOBÉ ...

Zníženie dane vplyvom úroku (tzv. daňový štít) znamená zvýšenie príjmu z vlastného ... Kapitalizovaný daňový štít (pôvodný daňový štít upravený o mieru.

Řízení hodnoty. Stanovení hodnoty podniku jako zboží, které je určeno ke směně. (Podnik sám o sobě nemá žádnou objektivní, jedině správnou hodnotu!)

Produkční funkce, krátké období, dlouhé období, explicitní náklady, implicitní ... c) pomaleji – jedná se o podproporcionální (degresivní) náklady (např.

majetková struktura - podrobná struktura aktiv podniku ... zajištění ekonomického přínosu, který vyplývá z vlastnictví kapitálového.

Pro rozbor rozvahy se používá jako základ celková ... Zadluženost = celkové závazky / aktiva celkem * 100 ... Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou.

a) Rychlost obratu celkových aktiv roční tržby / celková aktiva. • b) Rychlost obratu pohledávek roční tržby / pohledávky. • c) Rychlost obratu zásob.

Název práce Marketingová komunikace Typ práce Bakalářská práce podniku ... 4) definice zní: „Marketing je společenský a řídící proces,.

2) Jaký je vzorec pro diskontní míra se stanoví na úrovni průměrných vážených nákladů ... znalost modelu pro oceňování nákladů na vlastní kapitál CAMP.

podnikové ekonomiky v rámci predrazené publikace Nauka o podniku I. Uvádı do problematiky podnikových funkcı a hlavnıch cinnostı, vysvetluje typologii podni ...

Ekonomika podniku - 2009. 117. 9. SANACE A ZÁNIK PODNIKU. 9.1. Krizový vývoj podniku. 9.2. Sanace v akciové společnosti. 9.3. Zánik podniku.

materiálu a práce a platbou za ně závazky / jednodenní nákupy. • Obratový cyklus se vypočte: doba obratu zásob + doba inkasa – doba odkladu plateb ...

Personální činnost podniku. Obsah a cíle personální práce ve firmě. Cílem řízení lidských zdrojů je jak zabezpečení potřebné kvantitativní stránky.

půjčky. Obecně je tedy úrok cenou peněz. Obvykle se užívá úroková míra: ... Výpočet efektivní úrokové míry je následující: ... Excel – fce: míra.

TRŽNÍ HODNOTA PODNIKŮ. Ing. Lukáš Dřínovský. Ing. Pavel Sršeň. Příspěvek doktorandské konference JUNIORSTAV na Fakultě stavební VUT v Brně dne 2. 2. 2005.

Daňové odpisy - způsob výpočtu je stanoven zákonem o daních z příjmů. Je určena doba odpisování dlouhodobého majetku a způsob výpočtu odpisů. Doba.

Dále se prodej podniku nevztahuje na závazky, u nichž je jejich přechod na kupujícího dle této smlouvy vyloučen z důvodu aplikace kogentní právní úpravy. 3.5. O ...

Elearningový portál https://elearning.tul.cz/ kurz Finance podniku. Valach a kol. ... Finance je učení, jak jednotlivci, instituce, vlády a podniky.

Kľúčové slová: bod zvratu, cash flow, zadlţenosť, rentabilita, aktivita, likvidita, ... Graf č.1 – štruktúra aktív spoločnosti- hodnota Graf č.2 - štruktúra ...

Praha 8, Koţeluţská 2246, PSČ 180 00. Identifikační číslo: 00014915. Právní forma: Akciová společnost ... 60010. 37905. *. Finanční výsledek hospodaření.

Strategická analýza, SLEPT analýza, Porterov model piatich síl, Finančná analýza,. McKinseyho model 7S, BCG analýza, SPACE analýza, stratégia. Keyword.

Abstrakt. Cieľom bakalárskej práce „Majetková a kapitálová štruktúra podniku“ je popis a analýza majetkovej a kapitálovej štruktúry v reálne existujúcom ...

nejen pro komunikaci, ale i pro celou firemní kulturu. Management by si měl být i vědom toho, že za špatnou komunikaci uvnitř.

podniku, je analýza STEP, někdy nazývaná PEST. Název se skládá z prvních písmen faktorů, které jsou analyzovány. Jde o faktory sociálně–kulturní (Social), ...

2 мая 2008 г. ... Marketingový mix, situační analýza, produkt, cena, distribuce, ... z pohledu zákazníka – tvoří systém 4C (autor Robert Lauteborn) s prvky8:.

Na závěr jsou doporučeny kroky pro zvýšení výkonnosti podniku. Klíčová slova generátory hodnoty podniku, strategická analýza, hodnota podniku, DCF, EVA ...

90/2012 Sb., o obchodních korporacích tuto povinnost ruší. Page 4. Kapitálová struktura podniku | 6. cv. Kapitálová struktura.

Hmotná a Finanční struktura podniku. Hmotná : koloběh statků, služeb a práce , cílem je uspokojit potřeby zákazníků užitečnými statky a službami.

účelových aplikací, nejčastěji jako podniková logistika. [10]. 1.1 Definice logistiky. Obecně můžeme říct, že úkolem logistiky je dodávat výrobky a zboží v ...

Klíčová slova: zásoby, minimální, maximální zásoba ... průměrná denní spotřeba + pojistná zásoba (v naturálních jednotkách). -Odhadem ...

podniku na základě typologie zemědělských podniků v EU. Celková produkce na podnik. Celkové náklady na podnik. Provozní dotace na podnik. Malá (třída IV-VI).

Klíčová slova. Internetový obchod, internet, marketingový mix, internetový marketing ... Rozšířených 8P internetového marketingového mixu: Místo (Place).

v omyl kvůli rozdílným převodním faktorům používaným v USA k výpočtu energetické hodnoty a obsahu živin. 3.25 Obsah „soli“ uvedený v tabulce s povinnými ...

mBank. 650.000. Airbank. 605.000. Raiffeisenbank*. 600.000. ING Bank ... [27] equabank.cz: sazebník poplatku pro podnikatele a právnické osoby [online].

2 ZALOŽENÍ, SANACE A ZÁNIK PODNIKU . ... 2.2.1 Sanace podniku . ... 3.2.1 Podle hospodářské a právní samostatnosti sdružených podniků .

a vyhledávání informací, bez písemného souhlasu vydavatele. METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU. Proces ocenění – základní metody a postupy. Miloš Mařík a kolektiv.

17 дек. 2018 г. ... 2018 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: https://www.bazenonline.cz/bazenove/eshop/20-1-Bazenova-chemie/38-2-Chlorova-.

U EMY DESTINNOVÉ · GOURMET CLUB / ART NOUVEAU PALACE HOTEL ... SIDDHARTA CAFÉ / HOTEL BUDDHA BAR. PRAHA 10. U DOMINIKÁNA ... U MODRÉ KACHNIČKY-NEBOVIDSKÁ.

při řízení podniku nebo jeho oceňování. ... MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Moderní metody ... Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a.

Tato okolí jsou popsána pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti sil. V šesté kapitole je provedena analýza vnitřního okolí ... 1.2.1 Generické strategie.

se nevypláceli v takové výši jako předchozí roky odměny za věrnost. ... možnost využití zaměstnaneckého programu mobilního operátora O2-Family.

analýzu zásobování vybraného podniku, kde jsou uvedeny i návrhy a metody, ... a podkladů, navrhnout optimální metodu pro řízení zásob ve zkoumané ...

Podle toho, jak konkrétní pracovník vnímá dané faktory spokojenosti, se mění i jeho míra celkové pracovní spokojenosti. Motivace a spokojenost představuje pro ...

znalosti a poznatky pro správné terminologické vysvětlení pojmů, ... Předtím, než se rozhodnete, kterou z možných forem podnikání si vyberete, je potřeba.

2 мая 2008 г. ... Předmětem této diplomové práce je problematika marketingové funkce obalu, zaměřená na spotřebitelské obaly čaje. V obecné rovině se věnuje ...

6 дек. 2011 г. ... pobočného závodu Johnson Controls automobilové součástky k. s. v Rychnově nad Kněžnou, že mi poskytli potřebné informace a umožnili vytvořit ...

28 нояб. 2011 г. ... Odpisová skupina. Pořizovací cena v Kč. Pramen: Sestava dlouhodobého majetku společnosti S-Auto s.r.o. k 31. 12. 2010 ...

postup výpočtu rovnoměrných a zrychlených odpisů. Tabulka 1: Zatřídění dlouhodobého hmotného majetku. Odpisová skupina. Doba odpisování (v letech).

18 сент. 2017 г. ... Möbelix, Kika, Jysk, JENA nábytek aj. ... Součástí podpory prodeje jsou také různé akce, slevy a výprodeje, o kterých.

10 апр. 2015 г. ... Dále bych chtěla poděkovat jednatelce podniku Hema Malšice s.r.o. paní Ing. Jarce. Helclové za poskytnuté informace a data ke zpracování ...

Příkladem je třeba osobní hodnocení lidí při pracovním pohovoru. Je možné ji použít pro organizaci/podnik jako celek nebo pro jednotlivé oblasti, produkty nebo ...

26 июн. 2016 г. ... Klíčové pojmy: malé a střední podniky, banka, financování, úvěr, ... 2.2.3.5.5 Úvěr z kreditní karty . ... 2.2.3.6.3 Syndikovaný úvěr .

Bilanční rovnice. • aktiva = pasiva. Rozvaha. • statistický přehled o majetku ... se (pozemky, umělecká díla, zlato) ... Zlaté bilanční pravidlo financování.

V této kapitole se dozvíte co jsou to majetková a kapitálová výstavba podniku. ... Rozvaha má formu účtu, kde na levé straně je zachycen majetek (a jeho.

metod optimálního řízení systému zásob je existence spolehlivých a stabilních dodavatelsko-odběratelských smluvních vztahů, zejména pak obchodu a výroby.

28 нояб. 2015 г. ... Ukazatel zadluženosti = celkové dluhy/kapitál. ○ Cena za získání cizího kapitálu ... na celkový kapitál pouze do určité míry (z důvodu změn.

b) o množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, ... nebo zkratku DDD v rámci uplatňování článků 32 a 33 nařízení (viz rovněž otázka 3.18) ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.