pololetní písemná práce z českého jazyka 6 ročník

3. Z první věty vypiš podstatná jména a urči pád, číslo rod a vzor. 4. Vyhledej v textu všechna zájmena a urči jejich druh.

Pololetní písemná práce z českého jazyka. 2. čtvrtletí. Jméno a příjmení: Datum: Třída: Hodnocení: 1. Doplň čas pl_ne jako voda, přib_la nám práce, ...

People can. but dolphins can´t ______. 9. Z řady slovíček vyber takové, které se významově liší: a) Monday. Holiday. Friday.

Dobře si promyslete, které ze zadání vám je blízké jak tématem (tím, o čem máte ... Zpracování: popis pracovního postupu na základě výchozího textu určený.

Jako by hrách na stěnu házel. Cestujeme z Prahy do Brna. Nenos v létě teplou košili. Jako bys nosil dříví do lesa. Nad lesy přeletěli jestřábi.

Závěrečná písemná práce z českého jazyka pro 3. ročník č. 3. 1. Diktát ... 4. Doplň. Náš sa_ je velk_. Honzu začal bolet zu_. Jarka p_stuje na zahrá_ce ...

ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA PRO 3. ROČNÍK 9. test. Příjmení ... 4. Spojte věty jednoduché do souvětí a napište je. Hanka nesmí zmrzlinu.

Ve skole sed rovne! Skoc pres kaluz! 6. Doplň správná velká tiskací písmena: M__M__NKA ZAV__ELA ...

Anotace. Písemná práce z českého jazyka (závěrečná) – 1. třída: abeceda, diktát, opis, přepis; čtení s porozuměním - rozlišování vlastních jmen (chlapecká a ...

Součástí pracovního listu je i neumělecký text, který ověřuje znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

b) Výsledná koherence textu (výsledná soudružnost textu, věcná souvislost textu) vnitřní – strukturování na odstavce vnější – úvod, stať a závěr způsob.

Závěrečná práce z jazyka českého - 2. ročník. 1) Diktát: ... 4) Z článku vypiš: ... d) přací: Kéž by jeho původní životní prostředí nebylo ničeno. 4.

část práce obsahuje vymezení učiva v RVP ZV, vymezení pojmu pravopis, význam ... sbalit, sobota, slunce, sfouknout, soused, sestoupit.

Složení vzduchu-dusík, kyslík, oxid uhličitý, jiné plyny, voda, prachové částice. 3. Druhy srážek- déšt´, rosa, sníh, jinovatka. 4. Klima = podnebí. 5. ČR leží ...

Při ústní zkoušce žák prokáže, že dokáže analyzovat umělecký i neumělecký text. Hodnotí se také jeho komunikační dovednosti.

Obsah: BARVY & TVARY ♢ Aktivní slovní zásoba: béžová, bílá, černá, červená ♢ Zaměřeno: na znalost základních barev a následně i tvarů *.

8 cm, 5 cm a 12 cm. Výsledky zaokrouhli na setiny. Nezapomeň náčrt. 5) Vypočítej součet délek všech úseček, z nichž se skládá ve čtvercové síti písmeno W, ...

3) Rýsuj podle diktátu a) k( S; r = 2 cm) b) bod C ∈ k c) bod A ∉ k d) ↔ n; C ∈ ↔ n e) ↔ m; A ∈ ↔ m ∧ ↔ m ⊥ ↔ n. 4) Počítej. 4. (5 + 6) – 2 .

ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE – ČESKÝ JAZYK – 4. ROČNÍK. Datum: …………………………………………… Jméno: … ... 4. Opakujeme koncovky podstatných jmen: Vracím se do Bratislav__.

2,4 km. 4 cm. Page 2. Náhled. Čtvrtletní písemná práce z matematiky 7. ročník. (Tento náhled slouží pouze k vytvoření si představy o tom, jak bude test vypadat, ...

30 апр. 2019 г. ... Základem práce jsou pracovní listy, které by byly využitelné v praxi a pomohly ... stručný obsah, žánr, charakteristiku literární postavy,.

Vyhledávání tvarů, kde je povolená dubleta (president x prezident; filosofie x filozofie; ... Dalším hledáním byla slova stěžovat/ztěžovat.

lila, prima, fajn aj.). Formálním omezením stupňování pro tuto skupinu adjektiv je tedy nemožnost tvořit flektivní tvary. Z hlediska významových omezení je ...

Pololetní písemná práce z AJ, 5. ročník. Jméno: 1)Roztřiď slova z nabídky do sloupečků: (shower, sink, armchair, fridge, wardrobe, wash basin, lamp, bed).

4. Slovní úloha. V sadu je 53 jabloní a o 11 více hrušní. Kolik hrušní je v sadu? Zápis: Výpočet: Odpověď: 5. Vyhledej k názvům geometrických tvarů správné ...

Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1995. Pravidla českého pravopisu [s kompletním zapracováním dodatku MŠMT ČR]. Brno: Computer Press, 2009.

Předmětem hodnocení nejsou kandidátovy faktické znalosti daného tématu, ale úroveň jeho mluveného projevu. Page 2. Porovnání zkoušky B1 a B2. Formát zkoušky B1 ...

Slovník nářečí českého jazyka (SNČJ) je první lexikografické dílo, ... Tradiční teritoriální dialekt je tedy územně vymezený útvar národního jazyka,.

Bude jim podán zevrubný výklad o jednotlivých funkčních stylech (o stylu ... uvést, které slohové postupy se uplatňují v určitých typech textů.

Sophiina volba. Süskind. Patrick. Parfém aneb Příběh vraha. Tolkien. John Ronald Reuel. Společenstvo prstenu. Tolkien. John Ronald Reuel.

Rozbor souvětí (5 b): ... a) Označte v souvětí věty hlavní a vedlejší a určete, o jaký typ souvětí se jedná (1b) … ... Mluvnický test (5b):.

2) Literatura středověku. 3) Renesance a humanismus. 4) Baroko. 5) Klasicismus, osvícenství, preromantismus. 6) Romantismus ve světové literatuře.

https://kcl.fp.tul.cz. V průběhu studia na naší katedře se mimo jiné dozvíte... S dotazy ohledně studia se můžete obracet na: [email protected]

30 апр. 2000 г. ... V Liberci dne 1. ledna 2002 ... Poté vychází povídkový soubor Perlička na dně (1963), který spolu s Pábitely (1964) nahradil zakázanou knihu ...

Obsluhoval jsem anglického krále. Hrabal. Bohumil. Pábení - Pábitelé. Hrabal. Bohumil. Postřižiny. Hrabě. Václav. Blues pro bláznivou holku, posmrtně.

Rozbor vybraných adaptací......... 1. ... Třetí část obsahuje rozbor vybraných nejúspěšnějších ... Hostinec U kamenného stolu (1948).

Číslovky. 15. Realismus v literatuře 19. století. Odborný styl. 16. Nové umělecké směry konce 19. a počátku 20. století. Rétorika. Teorie komunikace.

Milana Kundery v romanopisce, jenž si svou cestu vyšlapal skrze poezii, dramata a také povídky. Samostatná kapitola je věnovaná rozboru Směšných lásek.

Literatura pro 2. ročník středních škol. Pracovní sešit. Brno: Nakladatelství. Didaktis. Mašková, Drahuše: Český jazyk. Přehled středoškolského učiva.

empík{1,5,6} příslušník vojenské police *zkratka MP (zkratka americké vojenské ... ubíjející lenivost *z obecněčeské zkratky KOPR=kurevský odpor k práci.

Praha: Dobrovský,. 2014. Omega (Dobrovský). ISBN 978-80-7390-222-3. Lawrence, David Herbert: Milenec Lady Chatterleyové. LAWRENCE, ...

III. PROjEKTOVÁ ČÁST. 104. 8. uKÁzKy ŘEŠEní EDICE. 105. 8.1 Učebnice českého jazyka pro 2. ročník. 105. 8.2 Edice učebnic s pracovními sešity.

Česká i světová středověká literatura. 3. Renesance a humanismus v české a světové literatuře ... Světová literatura po roce 1945. 13. Vývoj české poezie po ...

žák charakterizuje umělecký text: • postihne základní charakteristické znaky textu (téma, vypravěč/lyrický subjekt, typy promluv, charakteristika postav ...

několik typů vlastních (nových) her, některé z nich prověřené i během ... Dále bych chtěla poděkovat pedagogickému kolektivu ZŠ Choltice pod vedením.

kompozice v širokém smyslu (zahrnující kompozita vlastní i nevlastní, ... vztahu mezi jejich členy se rozlišují složeniny vlastní a nevlastní, podle typu.

hově navazuje na publikaci Nový český jazyk v kostce pro SŠ, ... Přehledný klíč k řešení úkolů obsahuje kromě správných odpovědí také odůvodnění a ...

Funkce literatury, literární druhy a žánry, hlavní literární pojmy (vypravěč, ... 7) Preromantismus, romantismus ve světové a české literatuře.

základě dosazování rýmů do Havlíčkovy básně Král Lávra. ... rozboru funkčního stylu uměleckého může nejlépe posloužit ukázka z Čapkovy.

Světová literatura 20. a 21. století. 31. Ernest Hemingway – Sbohem, armádo. 32. – Stařec a moře. 33. Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid.

u sloves tyto gramatické kategorie: osoba, číslo, způsob, čas, rod sloves, vid. V neutrální komunikaci si tak nejdříve maně, znaje systém rodného jazyka.

Boleslavovou ženou byla kněžna Emma, se kterou se blíže seznamujeme ... ne pětadvacet, ale stotřináct let prastaré vědmy, je to i jižní rasou a především.

slovech (píš); vkladné o v příčestí (niesol); pravopis – v příčestí min. vždy -i ... zbohatnout, zblednout, sblížit se, na shledanou, zhlédnout výstavu, ...

Lakomec. Tartuffe. Goethe, J. W.. Utrpení mladého Werthera. Faust. Legenda o sv. Kateřině. Komenský, J. A.. Labyrint světa a ráj srdce.

Komenský: Labyrint světa a ráj srdce. Světová literatura 19. století ... Steinbeck: Na východ od ráje ... Otčenášek : Když v ráji pršelo. 118. Čapek : Matka.

Literatura pro 1. ročník středních škol - zkrácená verze - pracovní sešit; DIDAKTIS. Literatura pro 2. ročník středních škol - zkrácená verze - učebnice; ...

jisti (pokud se k vám k nejzajímavějšímu tématu váže slohový útvar, který vám ... informací. Popis pracovního postupu. • prostý, nebo odborný.

Slovní zásoba. Téma hodiny: Útvary českého jazyka – spisovná a nespisovná čeština 1. Označení DUM: VY_32_INOVACE_03.04.DOS.CJ.9. Vytvořeno: 01. 10. 2012 ...

24 bodů v první oblasti (rozbor uměleckého díla a literárněhistorický kontext) ... N. V. Gogol – Revizor (překlad B. Mathesius).

Voda na Zemi, hydrologický cyklus, voda moří, řeky a odtokové režimy, jezera, přehrady, ledovce, podzemní voda. Biosféra – vegetační pásy, biom, ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.