old biomikro vscht

Porostnice mnohotvárná vegetativní množení i množení semeny – orobinec (Typha) jatrovky, lišejníky lipnice cibulkonosná (Poa bulbosa) ...

látek od startu a pro každou látku vypočítáme takzvaný retenční (retardační) faktor Rf. Hodnota Rf udává, jak daleko zaostává skvrna analyzované látky za ...

Generativní orgány rostlin. Page 2. Pohlavní rozmnožování živočichů a rostlin ... porovnání květu jednoděložné a dvouděložné rostliny ...

kořenové buňky zelených rostlin jsou chemoorganotrofní, zatímco zelené. (fotosyntetizující) buňky listů jsou fotolithotrofní, přičemž rostlina jako celek je ...

nevazebné interakce! Nábojové vlastnosti aminokyselin - shrnutí. Page 16. Isoelektrické body kódovaných aminokyselin. AK. pI. AK.

Primární struktura determinuje prostorové uspořádání a funkci proteinů. ZÁKONITOSTI: ... kovalentní, sekundární, terciární, kvarterní struktura).

-rychlost reakce na počátku experimentu, kdy koncentrace ... Hillova rovnice; n - koeficient sigmoidity - čím vyšší má hodnotu, tím více se závislost v.

Kofaktor biotin - přes postranního řetězec lysinu vázán na peptidovou část enzymu a díky energii, dodávané štěpením ATP, se může dočasně karboxylovat na N ...

produktivní fáze, lytický cyklus. 3b) nebo navození fáze latentní (lysogenní cyklus), s virovou DNA ve formě proviru → integrace nukleové kyseliny do ...

růstu při 42°C) patří C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis a C. lari ... Příznaky onemocnění jsou horečka, intenzivní bolesti břicha, průjem ...

Hydroxylace - konverze prolinu na hydroxyprolin v kolagenu katalyzovaná prolyl-4-hydroxylasou. Jodace - thyroglobulin jodován (na Tyr) při syntéze thyroxinu.

při neutralizaci kyseliny jídlem. • Při nedostatečné kyselosti např. ... Kampylobakterie nejsou schopny se v potravině pomnožovat, pouze přežívají.

Úkolem fotosyntézy - redukce C; následuje zabudování do org. molekul -sacharidů: Světlá fáze fotosyntesy. Fotosyntéza: ... Schéma světlé fáze fotosyntesy ...

Metabolismus sacharidů. Degradace: Glykolysa (glykogenolysa). Pentosový cyklus. Synthesa: Glukoneogenese , synthesa polysacharidů.

Metabolismus sacharidů. Obtížnost A. • Vysvětlete rozdíly v následujících dvojicích pojmů: ∙ aldosa/ketosa;. ∙ redukující/neredukující sacharid;.

Regulace genové exprese. Význam: Kompletní genom v každé buňce; mnoho kódujících určité proteiny - až několik desítek tisíc (u eukaryot).

(Lynenova spirála). Před do vstupem do β-oxidace se mastné kyseliny musía ktivovat vazbou na CoA. Aktivace mastných kyselin ...

Kódované aminokyseliny (20): α -aminokyseliny (kromě prolinu – NH skupina zabudována do cyklu). ... thiolová skupina (po oxidaci disulfidová skupina).

fagocytující buňky a přirozeně cytotoxické buňky, komplement, ... protilátky, antigenně specifické receptory, T buňky, B buňky).

nejsou členěny na kořen, stonek a listy, ale podobnou funkci mají ... produkují druhotná/sekundární pletiva, která vytvářejí ... Primární stavba kořene.

rostlinná vakuola - vzniká z ER a GA i) malé vakuoly (a málo) v buňkách apikálních meristémů. (dělivé pletivo = mladé buňky).

Mléko = polydisperzní systém: emulze tuků ve vodě; ... Volná (většina vody v mléce, jsou v ní rozpuštěny laktóza, ... Sliny, vaječný bílek, mléko, krev.

interakce bez změny štěpných poměrů 9:3:3:1 – reciproká interakce oba geny se projevují samostatně, interakce až na úrovni fenotypu. Barva plodu papriky:.

kladogeneze (divergentní evoluce): nové druhy vycházející z populace rodičovského druhu. → biologická diverzita. Campbell, Reece: Biology 6th edition ...

anaerobní heterotrofní metabolismus. - nepřijímají oxidační (ani redukční) činidla z vnějšího prostředí. (oxidačně-redukční reakce meziproduktů metabolismu).

1.LF UK, anatomie, fyziologie a nejdůležitější poruchy jednotlivých soustav a orgánů. První pomoc. Mgr. I. Eislerová. Ústav teorie a praxe.

rovnice (10.30), získáme Ostwaldův absorpční koeficient β = 0,706. ... 1 příspěvek šestičlenného kruhu. 10,8 . 10−7 ... alicyklický šestičlenný kruh.

Stavová rovnice ideálního plynu (historie). [firefox file:///home/jiri/vyuka/prednasky/html/idpl.html]. 15/24. AB01. Ideální plyn se skládá z cástic, ...

Reakce štěpu proti hostiteli ... Reakce transplantátu proti hostiteli (GvHR) ... štěpu. Genotyp hostitele novorozenec. Dospělý jedinec. Letálně ozářený.

motoneurony předních rohů míšních – axony na extrafuzální vlákno (efektor) kontrakce příslušného svalu. - udržuje délku svalu.

1. pasivně (difuzí). - voda, ionty ... facilitovaná difuze (v bb. částečně ... Do ECT – difúze (prostá nebo facilitovaná), pouze 2 – 5 % bílkovin do.

Podstatou Ramanova rozptylu je zářivý dvoufotonový přechod mezi dvěma ... které se souhrnně nazývají Ramanův rozptyl, při čemž nižší frekvence (ν0 - ...

pevné vazivové pouzdro z něj odstupují přepážky. → semenotvorné kanálky www.northstar.k12.ak.us/.../ markey/webpage.html ...

molekulové kmity a kmity mřížky ... diamant – kubická plošně centrovaná mřížka. * grafit - hexagonální. * saze – amorfní materiál ... hexagonální – 1 mřížka.

horizontal position, the x-ray tube and the detector both move simultaneously over the angular range THETA. Page 19. Rentgenová difraktometrie. PRÁŠKOVÁ ...

28 янв. 2015 г. ... děkanátu, nebo v Kartovém centru (místnost BS06), ... V roce 2013 se nám společně s kluby z ČVUT, UK, ČZU a VŠE podařilo rozjet spolupráci v ...

o dost lepší nez van der Waals pro bezné plyny a stále celkem jednoduchá ... Za Boyleovy teploty je stavová rovnice ideálního plynu pomerne dost presná.

parakrinní (působení na okolní buňky ) ... difúze do buňky, aktivace proteinkinázy (PC) ... Tvořený parafolikulárními buňkami štítné žlázy.

25 февр. 2009 г. ... autokrinní (řízení buňky vlastním ... difúze do buňky, aktivace proteinkinázy (PC) ... Tvořený parafolikulárními buňkami štítné žlázy.

3) aferentní dráha. 4) centrum (centrální projekce) ... pontinní chuťová oblast hypotalamus limbický systém ... chuťový pohárek pálivé látky, vůně,.

princip: dělení složek směsi mezi dvěma fázemi, tzv. mobilní a stacionární. – směs látek rozpuštěna v mobilní fázi (kapalina, plyn), prochází.

V kovu se elektrony pohybují opacným smerem nez elektrický proud. Elektrolytický a galvanický clánek. 2/31 k08. Rada napetí kovu (Beketov, cca 1860):.

Zacneme nejjednoduššı úlohou: Vypocteme vzdálenost dvou bodu v rovine. ... pocıtá vzdálenost dvou geometrických objektu: bodu, prımek i rovin:.

K řešení použijte Cramerovo pravidlo. 10.24. Zjistěme, pro které hodnoty parametru x má soustava pro neznámé A, B řešení a.

stereogenní centrum methylenová skupina CH2 nebo isopropylová skupina. C(CH3)2. + diastereotopické geminální H atomy nebo diastereotopické CH3 skupiny.

přidávají do potravin, které vzhledově připomínají klasické potraviny (např. pomazánkové tuky, jogurtové nápoje) - nepozorný spotřebitel může informaci o ...

ce falšování potravin. LABORATOŘE FTOP. PÁTEK 9.45, 11.45 | SOBOTA 11.15. Průřezová exkurze pracovišti Fakulty technologie ochra- ny prostředí.

Nikotin působí přímo na nikotinové receptory pro neurotransmiter acetylcholin. Nikotinové receptory se nacházejí jak v hladkých.

26 нояб. 2004 г. ... Abstinenční příznaky jsou jak psychického tak fyzického rázu a navzájem se ... Typickými zástupci jsou pervitin (metamfetamin), amfetamin,.

organické kyseliny: vinná, jablečná, jantarová, citronová; v dobrých ročnících převažuje kys. vinná (60-70 % všech kyselin),.

Vlastnı cısla a vlastni vektory matice. ... Charakteristická rovnice: λ2 − 2λ + 5 = 0 =⇒ λ1 = 1 + 2i , λ2 = 1 − 2i , vlastnı cısla matice A jsou navzájem ...

rozklad ryze lomených racionálních funkcí na soucet parciálních zlomku ... Veta: Každá racionální lomená funkce je souctem polynomu a ryze lomené racionální ...

žití k energetickým účelům jako topný olej, nebo jako palivo pro jiné než automobilové motory. ... poptávky mnohem menší, než je velkoobchodní cena.

Moratorium identity. ▫ Dosažená či získaná identita. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) ...

doporučuje se osobní návštěva ČOV, detailní diskuse s provozním personálem a ... ASIO & VŠCHT Praha ... nové i rekonstruované ČOV, při výběru strategie.

tenkovrstvá chromatografie (TLC, thin layer chromatography) ... plynová chromatografie (GC, gas chromatography): mobilní fáze je plyn.

a) Metoda vnitřní normalizace. 1,3. Nutným základním předpokladem pro použití této metody je jistota, že všechny složky jsou eluovány a posléze detekovány.

21 мая 2014 г. ... typicky od -1 do +1 V rozlišení typicky 16 bitů = každý bit může nabývat hodnoty. 0. 1. 216 = 65 536 rozlišených hodnot. Kvantizační šum ...

Definiční obory, obory hodnot. Význačné hodnoty. ... Určete definiční obor a načrtněte grafy funkcí f(x) = arccos(x – 2) –, a g(x) = –2 arctg(x + 1).

A, B ∈ M existuje krivka K, která vede z A do B a celá leží v M. je obloukove souvislá není obloukove souvislá. Každá konvexní množina je nutne obloukove ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.