nákladové funkce

√x3 + 2x n) f(x) = √arctgx o) f(x) = log(x − 1) p) f(x) = log2(x − 1) q) f(x) = ln(x2 − 1) r) f(x) = sin 2x s) f(x) = sin2 x t) f(x) = sin x2.

Příklad 8. Nalezněte inverzní funkci k funkci f(x)=ex−1 + 2. Řešení: ... Řešení: Podle věty o derivaci složené funkce a známých vzorců pro derivace je.

1. definicnı obor. 2. sudost, lichost sudá funkce f(−x) = f(x), graf soumerný podle osy y lichá funkce f(−x) = −f(x), graf soumerný podle bodu 0.

20 сент. 2013 г. ... Nakresli vedle sebe grafy funkcí y = x - 2 a y = -2x +1. Porovnej, jak se s rostoucí hodnotou proměnné x mění hodnoty y. Definice: Funkce f (x) ...

Skládejte v různém pořadí funkce, určujte jejich definiční obory: f: ... Funkce signum y = sgn x … zopakujte vlastnosti této funkce – pomocí grafu.

Definiční obor funkce Df , případně obor hodnot funkce Hf . • Nulové body funkce (body, ve kterých f(x)=0); ... ASS : y = 0v ±∞, ABS : x = 1; l) Df =.

definice funkce, definiční obor a obor hodnot, vlastnosti (parita - sudá a lichá funkce, monotonie - rostoucí a klesající funkce, omezenost funkce, ...

10 апр. 2014 г. ... žák ovládá funkci nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce a umí je aplikovat při řešení úloh. Anotace materiál je vhodný nejen k výkladu a ...

limitu nazýváme derivace funkce f v bodě 0 ... Vzorce pro derivace elementárních funkcí: ... Derivace reálného násobku funkce, součtu, součinu a podílu.

Nakreslete graf periodické funkce f(x), která má následující vlastnosti: ... tyto funkce jsou na svých definičních oborech prosté (známe jejich grafy).

Její definiční obor označujeme Df a obor hodnot Hf . f(M) = {y, y = f(x),x ∈ M} značíme obraz množiny M pomocí funkce f. Příklad 2. 1. Df = N: posloupnost.

Funkce, definiční obor funkce, obor hodnot funkce, graf funkce. Př.1. Sestrojte graf funkce , určete definiční obor a obor hodnot těchto funkcí: a) = 1 − ...

CO TO JE? • OBOR HODNOT FUNKCE PŘEDSTAVUJE VŠECHNY HODNOTY y (VÝSTUPY), KTERÝCH FUNKCE NABÝVÁ. • JE TO MNOŽINA VŠECH y (VÝSTUPŮ ČI VÝSLEDKŮ), ...

Asymptoty grafu funkce ... (konecná), graf funkce má vodorovnou asymptotu. ... Rˇ ıkáme, ze prımka y = kx + q je asymptotou (se smernicı) krivky.

Je zdola omezená. 1.3. Funkce signum. f : y = sign x =... − ...

inverzní funkcí je arccotg (arkus kotangens) d) Funkce kotangens. • předpis: •. • grafem kotangentoida. • není prostá. • periodická s periodou.

12) Graf lineární funkce prochází na ose x 2 a na ose y 3. Určete předpis této funkce, souřadnice průsečíků s osami a souřadnice bodů K a L, které na grafu ...

a nazývá se funkční hodnota funkce f v 0 x . Řešené úlohy. Příklad 2.1.1. ... 1. 0 x y. Řešení: Toto je graf funkce, každému x přísluší jediné y .

Funkci danou vzorcem y=q nazýváme konstantní fukce. Grafem konstantní funkce je přímka rovnoběžná s osou x. Sestrojte grafy konstantních funkcí daných ...

17 дек. 2019 г. ... arcsin(x)dx = x · arcsin(x) +. /. 1 - x2 , x ∈ (-1,1). (c) Soucin polynomu a funkce ex, cosx, sinx, pr´ıpadne eax, cos(ax), sin(ax) ...

Konstantní funkce: a = 0 ⇒ f : y = b, kde b ∈ R,. D(f) = R. Grafem lineární funkce je přímka různoběžná s osou y. Grafem konstantní funkce je přímka ...

funkci času. Sestrojte graf funkce d = f(t). Řešení a) Označíme s1 dráhu, kterou urazí cestující, s2 dráhu vlaku v závislosti na čase.

1. 55. 3.3 Inverzní funkce. Uvažujme prostou funkci f : x → y s definičním oborem D(f) a oborem funkčních hodnot. H(f). Každému číslu x ∈ D(f) je ...

Krome oznacenı Df pro definicnı obor funkce se také pouzıvá D(f), Domf. - 213 -. Page 4. Matematika II. 4.1. Funkce vıce promenných, definice, ...

Je prostá v D(f). MOCNINA S RACIONÁLNÍM EXPONENTEM. Je-li p ∈ Z, q ∈ N, definujeme mocniny s racionálními exponenty takto:.

spojitostı funkce a to, jak spojitostı v bode, tak spojitostı na mnozine. S pojmem spojitosti se dále vázı pojmy jako je okolı bodu, limita aj, se kterými jste ...

Funkce signum y = sgn(x) je funkce lichá, zdola i shora omezená. Poznámka: Funkce absolutní hodnota je příkladem spojité funkce, která nemá v jednom bodě (v.

Grafem lineární funkce tedy bude přímka. Předpis linární funkce je ... a i b můžeme ovlivnit vzhled grafu lineární funkce, jestli bude funkce.

Graf: logaritmická křivka procházející body. [1,0], [a, 1] – osa y je její asymptotou. (grafy funkcí y = loga X, y = log 1 x.

závislost lze vyjádřit graficky (graf), rovnicí ... Sestavte tabulku funkce dané rovnicí m = ρ.V, ... Graf lineární funkce y = ax + b protíná osu.

Sestrojte graf funkce: y = 2x. Grafem přímé úměrnosti je přímka, procházející počátkem soustavy souřadnic. Každá přímka je jednoznačně určena právě dvěma body.

LOGICKÝ SOUČET OR. Obvod realizující funkci logického součtu se nazývá logický obvod OR. V nejjednodušším provedení tento obvod pracuje se dvěma vstupy, ...

nazýváme nulovým bodem 1. derivace nebo také stacionárním bodem funkce f. ... Př. Určete stacionární body funkce : = 3 ... inflexní bod funkce.

Definice: Polynomická funkce n-tého stupně (n N) je dána předpisem ... 0 je nutná, tak je určen stupeň polynomické funkce. ... 3. stupně - kubická.

cos w tg ? = , cotg

U bodů s nulovou druhou derivací určit, zda se jedná o inflexní body. Napsat obecné rovnice tečen v inflexních bodech. Nakreslit GRAF FUNKCE v kartézské ...

ax − 1 x. = 1 loga e. = log a, prijmeme-li úmluvu, že u logaritmu se základem e se tento základ znacit nebude. Jedná se totiž o velmi duležitý logaritmus, tzv ...

Grafem lineární funkce je přímka procházející body [0, b] a [1, a+b]. ... TRANSFORMACE GRAFU. FUNKCE. Absolutní hodnota funkční hodnoty ...

VÝPOČET SOUŘADNIC VRCHOLU x-ová souřadnice: ... Je množina všech hodnot, které můžeme dosazovat za x. V případě ... Určete obor hodnot funkce: = − +2 +2.

30 мар. 2013 г. ... Lineární funkce. Pořadové číslo DUMu: 04. Stručná anotace: Prezentace poskytuje základní poznatky o lineární funkci.

1. • 1.35. Ukažme, že je funkce f(x) = x. 2 − x je na svém definičním oboru prostá. Vy- počtěme funkci k ní inverzní a určeme její definiční obor.

Určete definiční obor funkcí: f1 : y = log2(x + 5)(x − 1), ... arccos(cosx) = x, cos(arccosx) = x, arccotg(cotg x) = x, cotg(arccotg x) = x.

GONIOMETRICKÉ FUNKCE. SINUS. : = sin . ( ) = . ( ) = 〈−1,1〉. KOSINUS. : = cos . ( ) = . ( ) = 〈−1,1〉. TANGENS.

23 мая 2013 г. ... Úhel, stupňová míra, oblouková míra, orientovaný úhel, základní velikost orientovaného úhlu. Druh učebního materiálu.

Je-li navíc q=0, funkce se nazývá nulová y = 0 . Poznámka: Ze základní školy víte, že grafem lineární funkce je přímka. Prozkoumejme trochu blíže vliv ...

Rostoucí a klesající funkce se souhrnnˇe nazývají ryze mono- ... Je-li ad − bc > 0 je obecná lineární lomená funkce f(x) =.

Věta: Součtové vzorce. Pro každé α a β platí: i) sin(α + β) = sin α cos β + sin β cos α ii) sin(α - β) = sin α cos β - sin β cos α.

Poznámka: Ze základní školy víte, že grafem kvadratické funkce je parabola. ... Příklad: Julie stojí na balkoně, který je 5 metrů nad ulicí.

překladu měření úhlu, trigonometrie znamená měření trojúhelníka (určení jeho ... funkcí z pravoúhlého trojúhelníka, jehož přepona byla poloměrem kružnice, ...

Prımka x = x0,x0 ∈ R se nazývá svislá asymptota grafu funkce f, jestlize je alespon jedna jednostranná limita funkce f v bode x0 ... šikmá asymptota nenı.

příkladu postupujeme tak, že vezmeme číslo, ke kterému se x blíží a ... I v limitách se občas objeví goniometrická funkce a to často působí.

Linea´rnı lomena´ funkce ... Polynomická funkce stupně 1 se nazývá lineární funkce. ... Lineární funkce, která má b = 0 se nazývá přímá úměrnost.

c). Obrázek 3.2: Na obr. 3.2a,b,c jsou zakresleny grafy tří funkcí s ruzným chováním v okolí vyznačeného bodu a. Graf funkce f1 (na obr.

1. 0. 2. 1. 3. x. 4. cos x. 5. sin x. A − cos x. B sin x. C x. D 1. E x2. 2. D, C, E, B, A. Kristýna Kuncová. (5) Primitivnı funkce. 2 / 20 ...

a) Nejprve sestrojíme graf funkce. , ten pak. : tg. f y x. = posuneme o. 6 π doleva a o 2 nahoru. b) Nejprve sestrojíme graf funkce . : cotg.

Funkce. 1) Funkce definice. 2) Přímá úměrnost. 3) Lineární funkce ... 5) Nepřímá úměrnost ... Pro každé a≠0 prochází graf kvadratické funkce y = ax.

asymptota. E) Průsečíky se souřadnými osami x = 0 nelze dosadit => neexistuje průsečík s osou y. Rovnice k/x = ...

skupiny, dále reaktivní poloacetálový hydroxyl a primární a sekundární alkoholické skupiny. • Rozdělení na redukující a neredukující:.

Funkce listů. ✓ probíhá fotosyntéza ... žilnatina. Page 3. ❖ rozdělení listů. ✓ podle řapíku. - přivádí do listu vodivé pletivo - vodu. ✓ podle čepele.

Dodatek: Matematicky vzato je Schrödingerova rovnice diferenciální rovnicí druhého řádu. Řeší se tedy odpovídajícím způsobem, který ovšem k hádání nemá příliš ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.