kyselina disiřičitá

Seznámit se s bezpečnostním listem, případně ho ukázat lékaři. Při nadýchání: ... Nebezpečné chemické reakce : ACETANHYDRID - bouřlivá.

21 окт. 2010 г. ... Sulfuric acid. Molární hmotnost: 98,08. Molekulový vzorec: H2SO4. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:.

17 сент. 2019 г. ... Kyselina jantarová. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku. Kyselina jantarová. Látka / směs.

Kyselina butandiová, 25g. Bezpečnostní list. Kód produktu: 9991141. Datum vydání: 15.04.2015. Strana 1 z 7. CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH.

H 8,0 kyselina thiosiřičitá. HOCN kyselina kyanatá. HSCN: kyselina tbiokyanatá. H,PO, kyselina trihydrogenfosforečná H3PO,S, kyselina dithiofosforečná.

kyselina uhličitá – kyslíkatá kyselina. Názov je z dvoch slov: ® kyselina. ® uhličitá ... Kyselina uhličitá (ičitá- oxid. č. IV) ... ®kyselina bromitá.

10 сент. 2019 г. ... Maleinová kyselina (Index: 607-095-00-3; CAS: 110-16-7). Standardní věty o nebezpečnosti. H315. Dráždí kůži.

Její hydrogenací (170-240 °C, 15-30 MPa, Cu, Co nebo Mn- katalyzátor) se získává hexan-1,6-diol. Ten je surovinou výroby polyuretan] a polyester]. Kyselina ...

2 мая 2016 г. ... BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. (REACH), v platném znění. Kyselina o-fosforečná 85%.

Tento BEZPEČNOSTNÍ LIST odpovídá Zákonu 371/2008 Sb. o chemických látkách a ... 10.6 Další údaje: Nebezpečné chemické reakce : ACETANHYDRID - bouřlivá ...

Různé druhy bakterií mléčného kvašení produkují při ... ný síran vápenatý - viz následující rovnice. laktóza voda kys. mléčná. C12H22O11. + H2O = 4 C3H6O3.

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5%. Datum vydání: Datum revize: Číslo revize: Strana: 1. 12. 2010. 1 / 11. SPOLANA a. s. 277 11 NERATOVICE ČESKÁ REPUBLIKA.

Pyrohroznová kyselina. Acetyl-koenzym A. Citrónová kyselina. Oxaloctová kyselina. Jableţná kyselina. -ketoglutarová kyselina. Fumarová kyselina. Jantarová.

kterými převládá kyselina tetrahydrogendifosforečná H4P2O7 (5), forma stále ještě chudší na vodu než kyselina trihydrogenfosforečná, konečný produkt ...

8 авг. 2019 г. ... 3589. Registrační číslo (REACH) ... Ulice. PSČ/město. Telefon. Webová stránka. Toxikologické informační středisko ... číslo výrobku: 3589.

24 февр. 2011 г. ... Kyselina propionová strana 1 z 5 ... Kyselina propionová. Indexové číslo: ... Kyselina propanová, Propionic acid. Molární hmotnost:.

12 июн. 2018 г. ... Kyselina propionová. Číslo výrobku. 6026. Registrační číslo (REACH). 01-2119486971-24-xxxx. Č. index. 607-089-00-0. Číslo ES. 201-176-3.

28 февр. 2011 г. ... Kyselina sulfanilová strana 1 z 5. BEZPEČNOSTNÍ LIST ... Kyselina anilin-4-sulfonová, Kyselina 4-aminobenzensulfonová,. Sulfanilic acid.

3 февр. 2017 г. ... Kyselina palmitová. Číslo výrobku ... Kyselina palmitová ≥98 %, extra čistý číslo výrobku: 5907 ... Molekulární vzorec. C₁₆H₃₂O₂.

20 сент. 2019 г. ... Kyselina šťavelová odměrný roztok 0,5 mol/l ( 1N). Látka / směs látka. Chemický název. Kyselina šťavelová dihydrát. Číslo CAS. 6153-56-6.

27 окт. 2010 г. ... Oxalová kyselina, Ethandiová kyselina dihydrát, Oxalic acid dihydrate. Molární hmotnost: 126,07. Molekulový vzorec: C2H2O4.2H2O.

Kyselina malónová. Číslo výrobku. 9851. Registračné číslo (REACH). Táto informácia nie je k dispozícii. Číslo ES. 205-503-0. Číslo CAS. 141-82-2.

Kyselina fosforitá H3PO3, krystalická látka rozplývavé povahy, je homologem kyseliny fosforné, ze které ji odvodíme náhradou vodíkového atomu skupinou OH.

23 окт. 2010 г. ... Kyselina ethanová, Acetic acid 99%. Molární hmotnost: 60,05. Molekulový vzorec: CH3COOH. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.