inflexní bod funkce

Urcete intervaly konvexnosti a konkávnosti a najdete inflexnı body funkce y = x3. − 3x2. − 1. D(f) = R; y = 3x2. − 6x; y = 6x − 6 = 0; kritický bod: x = ...

1. definicnı obor. 2. sudost, lichost sudá funkce f(−x) = f(x), graf soumerný podle osy y lichá funkce f(−x) = −f(x), graf soumerný podle bodu 0.

√x3 + 2x n) f(x) = √arctgx o) f(x) = log(x − 1) p) f(x) = log2(x − 1) q) f(x) = ln(x2 − 1) r) f(x) = sin 2x s) f(x) = sin2 x t) f(x) = sin x2.

Příklad 8. Nalezněte inverzní funkci k funkci f(x)=ex−1 + 2. Řešení: ... Řešení: Podle věty o derivaci složené funkce a známých vzorců pro derivace je.

20 сент. 2013 г. ... Nakresli vedle sebe grafy funkcí y = x - 2 a y = -2x +1. Porovnej, jak se s rostoucí hodnotou proměnné x mění hodnoty y. Definice: Funkce f (x) ...

Skládejte v různém pořadí funkce, určujte jejich definiční obory: f: ... Funkce signum y = sgn x … zopakujte vlastnosti této funkce – pomocí grafu.

definice funkce, definiční obor a obor hodnot, vlastnosti (parita - sudá a lichá funkce, monotonie - rostoucí a klesající funkce, omezenost funkce, ...

Definiční obor funkce Df , případně obor hodnot funkce Hf . • Nulové body funkce (body, ve kterých f(x)=0); ... ASS : y = 0v ±∞, ABS : x = 1; l) Df =.

10 апр. 2014 г. ... žák ovládá funkci nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce a umí je aplikovat při řešení úloh. Anotace materiál je vhodný nejen k výkladu a ...

limitu nazýváme derivace funkce f v bodě 0 ... Vzorce pro derivace elementárních funkcí: ... Derivace reálného násobku funkce, součtu, součinu a podílu.

Nakreslete graf periodické funkce f(x), která má následující vlastnosti: ... tyto funkce jsou na svých definičních oborech prosté (známe jejich grafy).

Její definiční obor označujeme Df a obor hodnot Hf . f(M) = {y, y = f(x),x ∈ M} značíme obraz množiny M pomocí funkce f. Příklad 2. 1. Df = N: posloupnost.

Funkce, definiční obor funkce, obor hodnot funkce, graf funkce. Př.1. Sestrojte graf funkce , určete definiční obor a obor hodnot těchto funkcí: a) = 1 − ...

CO TO JE? • OBOR HODNOT FUNKCE PŘEDSTAVUJE VŠECHNY HODNOTY y (VÝSTUPY), KTERÝCH FUNKCE NABÝVÁ. • JE TO MNOŽINA VŠECH y (VÝSTUPŮ ČI VÝSLEDKŮ), ...

a nazývá se funkční hodnota funkce f v 0 x . Řešené úlohy. Příklad 2.1.1. ... 1. 0 x y. Řešení: Toto je graf funkce, každému x přísluší jediné y .

inverzní funkcí je arccotg (arkus kotangens) d) Funkce kotangens. • předpis: •. • grafem kotangentoida. • není prostá. • periodická s periodou.

Asymptoty grafu funkce ... (konecná), graf funkce má vodorovnou asymptotu. ... Rˇ ıkáme, ze prımka y = kx + q je asymptotou (se smernicı) krivky.

Je zdola omezená. 1.3. Funkce signum. f : y = sign x =... − ...

12) Graf lineární funkce prochází na ose x 2 a na ose y 3. Určete předpis této funkce, souřadnice průsečíků s osami a souřadnice bodů K a L, které na grafu ...

GONIOMETRICKÉ FUNKCE. SINUS. : = sin . ( ) = . ( ) = 〈−1,1〉. KOSINUS. : = cos . ( ) = . ( ) = 〈−1,1〉. TANGENS.

Je-li navíc q=0, funkce se nazývá nulová y = 0 . Poznámka: Ze základní školy víte, že grafem lineární funkce je přímka. Prozkoumejme trochu blíže vliv ...

Funkce. 1) Funkce definice. 2) Přímá úměrnost. 3) Lineární funkce ... 5) Nepřímá úměrnost ... Pro každé a≠0 prochází graf kvadratické funkce y = ax.

30 мар. 2013 г. ... Lineární funkce. Pořadové číslo DUMu: 04. Stručná anotace: Prezentace poskytuje základní poznatky o lineární funkci.

spojitostı funkce a to, jak spojitostı v bode, tak spojitostı na mnozine. S pojmem spojitosti se dále vázı pojmy jako je okolı bodu, limita aj, se kterými jste ...

ax − 1 x. = 1 loga e. = log a, prijmeme-li úmluvu, že u logaritmu se základem e se tento základ znacit nebude. Jedná se totiž o velmi duležitý logaritmus, tzv ...

Prımka x = x0,x0 ∈ R se nazývá svislá asymptota grafu funkce f, jestlize je alespon jedna jednostranná limita funkce f v bode x0 ... šikmá asymptota nenı.

překladu měření úhlu, trigonometrie znamená měření trojúhelníka (určení jeho ... funkcí z pravoúhlého trojúhelníka, jehož přepona byla poloměrem kružnice, ...

Definice: Polynomická funkce n-tého stupně (n N) je dána předpisem ... 0 je nutná, tak je určen stupeň polynomické funkce. ... 3. stupně - kubická.

Sestrojte graf funkce: y = 2x. Grafem přímé úměrnosti je přímka, procházející počátkem soustavy souřadnic. Každá přímka je jednoznačně určena právě dvěma body.

a) Nejprve sestrojíme graf funkce. , ten pak. : tg. f y x. = posuneme o. 6 π doleva a o 2 nahoru. b) Nejprve sestrojíme graf funkce . : cotg.

asymptota. E) Průsečíky se souřadnými osami x = 0 nelze dosadit => neexistuje průsečík s osou y. Rovnice k/x = ...

U bodů s nulovou druhou derivací určit, zda se jedná o inflexní body. Napsat obecné rovnice tečen v inflexních bodech. Nakreslit GRAF FUNKCE v kartézské ...

nazýváme nulovým bodem 1. derivace nebo také stacionárním bodem funkce f. ... Př. Určete stacionární body funkce : = 3 ... inflexní bod funkce.

Graf: logaritmická křivka procházející body. [1,0], [a, 1] – osa y je její asymptotou. (grafy funkcí y = loga X, y = log 1 x.

Je prostá v D(f). MOCNINA S RACIONÁLNÍM EXPONENTEM. Je-li p ∈ Z, q ∈ N, definujeme mocniny s racionálními exponenty takto:.

Krome oznacenı Df pro definicnı obor funkce se také pouzıvá D(f), Domf. - 213 -. Page 4. Matematika II. 4.1. Funkce vıce promenných, definice, ...

Funkce signum y = sgn(x) je funkce lichá, zdola i shora omezená. Poznámka: Funkce absolutní hodnota je příkladem spojité funkce, která nemá v jednom bodě (v.

Grafem lineární funkce tedy bude přímka. Předpis linární funkce je ... a i b můžeme ovlivnit vzhled grafu lineární funkce, jestli bude funkce.

Funkci danou vzorcem y=q nazýváme konstantní fukce. Grafem konstantní funkce je přímka rovnoběžná s osou x. Sestrojte grafy konstantních funkcí daných ...

příkladu postupujeme tak, že vezmeme číslo, ke kterému se x blíží a ... I v limitách se občas objeví goniometrická funkce a to často působí.

1. • 1.35. Ukažme, že je funkce f(x) = x. 2 − x je na svém definičním oboru prostá. Vy- počtěme funkci k ní inverzní a určeme její definiční obor.

Konstantní funkce: a = 0 ⇒ f : y = b, kde b ∈ R,. D(f) = R. Grafem lineární funkce je přímka různoběžná s osou y. Grafem konstantní funkce je přímka ...

Poznámka: Ze základní školy víte, že grafem kvadratické funkce je parabola. ... Příklad: Julie stojí na balkoně, který je 5 metrů nad ulicí.

c). Obrázek 3.2: Na obr. 3.2a,b,c jsou zakresleny grafy tří funkcí s ruzným chováním v okolí vyznačeného bodu a. Graf funkce f1 (na obr.

Rostoucí a klesající funkce se souhrnnˇe nazývají ryze mono- ... Je-li ad − bc > 0 je obecná lineární lomená funkce f(x) =.

Linea´rnı lomena´ funkce ... Polynomická funkce stupně 1 se nazývá lineární funkce. ... Lineární funkce, která má b = 0 se nazývá přímá úměrnost.

závislost lze vyjádřit graficky (graf), rovnicí ... Sestavte tabulku funkce dané rovnicí m = ρ.V, ... Graf lineární funkce y = ax + b protíná osu.

Grafem lineární funkce je přímka procházející body [0, b] a [1, a+b]. ... TRANSFORMACE GRAFU. FUNKCE. Absolutní hodnota funkční hodnoty ...

1. 55. 3.3 Inverzní funkce. Uvažujme prostou funkci f : x → y s definičním oborem D(f) a oborem funkčních hodnot. H(f). Každému číslu x ∈ D(f) je ...

23 мая 2013 г. ... Úhel, stupňová míra, oblouková míra, orientovaný úhel, základní velikost orientovaného úhlu. Druh učebního materiálu.

funkci času. Sestrojte graf funkce d = f(t). Řešení a) Označíme s1 dráhu, kterou urazí cestující, s2 dráhu vlaku v závislosti na čase.

LOGICKÝ SOUČET OR. Obvod realizující funkci logického součtu se nazývá logický obvod OR. V nejjednodušším provedení tento obvod pracuje se dvěma vstupy, ...

Věta: Součtové vzorce. Pro každé α a β platí: i) sin(α + β) = sin α cos β + sin β cos α ii) sin(α - β) = sin α cos β - sin β cos α.

Určete definiční obor funkcí: f1 : y = log2(x + 5)(x − 1), ... arccos(cosx) = x, cos(arccosx) = x, arccotg(cotg x) = x, cotg(arccotg x) = x.

1. 0. 2. 1. 3. x. 4. cos x. 5. sin x. A − cos x. B sin x. C x. D 1. E x2. 2. D, C, E, B, A. Kristýna Kuncová. (5) Primitivnı funkce. 2 / 20 ...

cos w tg ? = , cotg

VÝPOČET SOUŘADNIC VRCHOLU x-ová souřadnice: ... Je množina všech hodnot, které můžeme dosazovat za x. V případě ... Určete obor hodnot funkce: = − +2 +2.

17 дек. 2019 г. ... arcsin(x)dx = x · arcsin(x) +. /. 1 - x2 , x ∈ (-1,1). (c) Soucin polynomu a funkce ex, cosx, sinx, pr´ıpadne eax, cos(ax), sin(ax) ...

f(x) = f(-x) →. • Funkce s tímto mocnitelem jsou funkce sudé. • Grafy funkcí tohoto typu jsou tedy souměrné podle osy y. ... 1. ,.

Žák definuje pojem funkce, určí rovnici lineární funkce, pojmenuje vlastnosti, sestrojí graf. Klíčová slova. Funkce, rovnice, graf, vlastnosti lineární.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.