charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody. Pomůcky. Ampérmetr Vernier GDX-CUR, voltmetr Vernier GDX-VOLT, svítivá dioda („LEDka“), plochá baterie (4,5 V), ...

c) Sestrojte z naměřených hodnot VA charakteristiku diody d) Z přímkové části charakteristiky usměrňovací diody určete její odpor.

Třída: Den měření: Téma: Toto je pouze měřící protokol, laboratorní protokol vypracujte podle vzoru. Zapište. Co je to voltampérová charakteristika ...

Obr.2 Voltampérová charakteristika diódy. ∆UD. V priepustnom smere má dióda najprv pri malom napätí veľký odpor, ktorý rýchlo.

Při překročení závěrného napětí dochází k průrazu diody. Page 9. Dioda v obvodu střídavého proudu. Zapojení jednocestného usměrňovače a.

VA charakteristika diody. Závěrný směr se označuje indexem R (Reverse) napětí UR. UBR - průrazné. URRM - opakovatelné (při 50Hz). Propustný směr se.

a pred filtračný kondenzátor vložte odpor obmedzujúci nárazový prúd. Pozorujte ... Dynamický odpor rd je možné odvodiť zo Shockleyho rovnice.

ročníku, slouží jako doplněk učiva. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. Page 2. Polovodičové diody ...

Dióda v striedavom obvode. 7. Vypočítajte aké by bolo striedavé ... dióda. VACH Si diód. Obr. 3.3. VACH kremíkovej diódy s pn priechodom a Schottkyho.

Polovodičové materiály polovodiče navodce vodiče. Cu Al Fe. Ge. Diody, tranzistory a integrované obvody se vyráběji z polovodičového monokrystalu.

1 сент. 2019 г. ... Vľavo 3 rôzne LED diódy, vpravo obrázok rezistoru. 2. Zapojenie LED diódy na priamo ku zdroju. V prvej časti hodiny žiaci pripoja LED diódu ...

Přes PN přechod nyní procházejí majoritní nosiče, kterých je mnoho a proud je tedy mnohem větší než proud v závěrném směru, hovoříme o propustné polarizaci ...

Voltampérová charakteristika diody je znázorněna v grafu závislosti proudu na napětí křivkou, která. A) leží celá v prvním kvadrantu.

Usměrňovací dioda, Zenerova dioda, LED diody různých barev, vodiče, zdroj ... že u polovodičových diod rozlišujeme VA charakteristiky.

Co mě vedlo k předělání většiny světel z žárovek na LED diody ... na onom odporu je při 2x21W+5Wžárovek úbytek 70mV a odpor má.

Chování diody popisuje tzv. voltampérová charakteristika — tedy závislost protékajícího proudu na přiloženém napětí. Obrázek.

Na základě VA charakteristiky diody vysvětlete pojem diferenciální odpor rz Zenerovy diody a určete jej pro proud mA. Vypočítejte činitel stabilizace podle ...

28 нояб. 2012 г. ... 5. fotodioda, sluneční článek a baterie. 6. svítivá dioda LED ... součástka, která obsahuje PN přechod schematická značka:.

10 сент. 2014 г. ... b hosté sedí u společné tabule ... U svatební tabule sedí nevěsta po pravé ruce ženicha ... Zasedací pořádek na banketu - příklady. Tabule ...

7 окт. 2015 г. ... Anotace z lat. anotatio - poznámka, krátká zpráva ... Anotace. Uvádí se v: • primárních dokumentech ... Referát / abstrakt - funkce.

Charakteristika – všímáme si povahových vlastností osoby (povahu člověka, jeho ... konkrétními příklady jednání = nepřímá charakteristika.

6 янв. 2014 г. ... ALT i AST je 1 týden ve 40C. ... ALT je enzym pro játra relativně specifický. ... Současné zvýšení AST i ALT svědčí pro jaterní nekrózu.

růst končetin předbíhá růst těla – dochází ke zhoršení koordinace pohybů ... doporučujeme 20 hodin pohybu týdně ... hrou na malém prostoru.

neuropatie. Referenční mez: pozit/negat. Doporučený způsob odběru materiálu: uzavřený systém, sérum. Klinická data: Úvod. Paraneoplastické neurologické syndromy ...

Integrované zemědělství je přechodný systém mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím. Zahrnuje rostlinnou a živočišnou produkci za vyváženého dodržování.

ISBN 978-80-86792-27-7. Další doporučená literatura: GABRIELOVÁ, D., PAUR, J., ZEMAN, J. Slovník znakové řeči. 1. vyd.

Sociální činnost Most, a to v denní i v dálkové formě vzdělávání. ... Jedná se především o studijní obory optika a optometrie, fyzioterapeut, ...

Zároveň si procvičují druhy charakteristiky: vnější, vnitřní, přímou, nepřímou. Materiál je určen pro 8. třídu. Page 2. Charakteristika literární postavy. Práce ...

Charakteristika přímá - vlastnosti charakterizované osoby vyjadřujeme přímo, konstatujeme je. „Jana je pečlivá, svědomitá a zodpovědná.“.

Játra jsou hlavním místem vzniku fragmentů PTH 34-84 a 37-84, ledviny pak tyto fragmenty odstraňují. Hlavním místem periferní proteolýzy jsou Kupfferovy buňky, ...

3 мар. 2019 г. ... sestra, Diplomovaná porodní asistentka a Diplomovaná dětská sestra, které do té doby byly obory pokračujícího kvalifikačního studia Střední ...

Na prohloubení praktických jazykových dovedností a získání přehledu o anglicky mluvících zemích je zaměřen i zájmový útvar anglická konverzace a reálie, ...

Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické hematologie. ... Objasňuje základní principy transfuzního lékařství, seznamuje s laboratorními.

2017/18 - M. Hovorková (Katedra biochemie PřF UK), bakalářská práce „Multivalentní sacharidové ligandy galektinů". 2018/19 - P. Nekvasilová (KATA PřF UK), ...

Název studijního předmětu FARMAKOLOGIE A TOXIKOLOGIE ... Další požadavky na studenta ... MARTÍNKOVÁ, J. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů.

... napětí: prostý ohyb, příčné zatížení, Schwedlerovy věty, smyková napjatost v symetrických a ... Staticky neurčité přímé nosníky, třímomentová věta.

Voltampérová charakteristika rezistoru. I=f(U). Page 2. Tabulka. U. 0. 3. 6. 9. 12. 15. 18. I. 0. 118,3 175,4. 205. 228. 244. 257. 0. 50. 100. 150. 200. 250.

KLINICKÁ PROPEDEUTIKA. Typ předmětu povinný doporučený ročník/semestr. 1./LS. Rozsah studijního předmětu. 12/6 hod. za týden kreditů.

ošetřovatelského procesu v podmínkách klinické odborné praxe. Obsah cvičení: ... Název studijního předmětu INTERNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ – KLINICKÁ PRAXE.

Rytzova konstrukce elipsy. 23. Eliptický řez na kuželi v MP a KA. Klasifikace řezů. 24. Řez na kouli v MP. Využití třetí průmětny.

Skupina pro studenty, kteří nestudují italštinu jako hlavní jazyk. Jako hlavní jazyk je tato skupina k dispozici pouze studentům, kteří nejsou absolventi ...

psychologie, psychologie zdraví a sociální psychologie. ... Energetický koncept osobnosti z hlediska biosyntézy, energetická koncepce Gennadije Malachova.

2) Karolinská a otonská renesance, Románské umění v západní Evropě, vlivy a inspirační zdroje. 3) Počátky křesťanské kultury, Umění Velké Moravy a ...

Charakteristika ZŠ a MŠ Bukovany. Základní škola a mateřská škola je ... pro léčebné účely a sbírají papír. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol,.

Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Praha: ČVUT, FSv. 1991 ... (přednáška VIZP), dostupné na http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Vin/ke_stazeni/Povodne.pdf.

BIOCHEMIE. Typ předmětu ... Seznamuje se základními poznatky z oblasti biochemie. Informuje ... KOOLMAN, J., RÖHM K.H. Barevný atlas biochemie. 4. vyd.

Funkční anatomie tkání. - Vývoj těla, názvy jeho částí, orientace na těle. - Kostra člověka. - Kostní spojení. - Svalová soustava. - Krevní oběh.

20 апр. 2017 г. ... Výstupní charakteristika tranzistoru KF 507. 1. Zadání. - měření výstupní charakteristiky naprázdno tranzistoru. UCE= f (IC).

Markovova a Čebyševova nerovnost. 11.Charakteristiky vícerozměrné náhodné veličiny. 12.Charakteristiky lineárních forem. 13.Momentová vytvořující funkce ...

9 июн. 2014 г. ... Teoretická časť: Voltampérová charakteristika žiarovky je závislosť prúdu, ktorý preteká žiarovkou od napätia na žiarovke. Postup: 1.

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Jednotlivá témata jsouintegrována do ...

Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6. Další doporučená literatura: FERDA, J., ...

V z d ě l á n í p r o k a ž d é h o “ je mottem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Milevsko, Čs. armády 777. SOŠ a SOU Milevsko je ...

6start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dsk%26sa%. 3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1. 4. http://fch.upol.cz/vyzkum/fold.png. 5. http://fch.upol.cz/vyzkum/cdk_reg.jpg.

Učebnice současné italštiny – 2. díl. Brno: CPRESS, 2010. ISBN 978-80-251-2254-9. KOPOVÁ, Z. Italština – otázky ...

Základní studijní literatura: POSPÍŠILOVÁ, V., FERRAROVÁ, M., FERRAROVÁ, E. Učebnice současné italštiny – 1. díl. Brno: CPRESS, 2010. ISBN 978-80-251-3094-0.

fyziologickými funkcemi jednotlivých orgánových systémů a organismu jako celku. ... Vyšetření krátkodobé paměti (Kimova a Setonova hra v lékařské praxi).

Název studijního předmětu Manažerská psychologie a manažerské poradenství. Typ předmětu volitelný doporučený ... Psychologie a sociologie řízení.

Klíčová slova : droga, drogová závislost, primární prevence, rodina, ... 1 DROGY. 1.1 Základní rozdělení drog. Droga je přírodní nebo syntetická látka, ...

10 окт. 2012 г. ... Banket = slavnostní hostina ... Nejlépe banketní ubrus, při menších ubrusech ... Společné nástupy a odchody obsluhy podle.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.